คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะด้านการบริหารในสายการผลิต ระดับการทำงานพื้นฐาน (Basic Level)


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะด้านการบริหารในสายการผลิต ระดับการทำงานพื้นฐาน (Basic Level)
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติตามกิจกรรมการผลิตอย่างมีจิตสำนึก สามารถสื่อสารเพื่อการผลิตในระดับพนักงานได้อย่างมีสิทธิภาพ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม สามารถระบุคุณภาพที่ดีต่อการผลิต ป้องกันการปะปนของเสีย ชี้บ่งการควบคุมต้นทุนเบื้องต้นรวมถึงวิธีการดำเนินการเพื่อลดต้นทุน ชี้บ่งข้อควรระวังในการทำงานรายวัน บ่งชี้การส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา รวมไปถึงอธิบายพื้นฐานการวางแผนการผลิต ชี้บ่งการวางแผนการผลิตเบื้องต้น รู้หลักพื้นฐานในการควบคุมความปลอดภัยในการผลิต ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการผลิต และสามารถอธิบายถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่บริษัทกำลังเผชิญในภาวะปัจจบัน รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน
1.1 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  หรือ    
1.2 มีประสบการณ์ในการทำงาน  ไม่น้อยกว่า 1 ปี    
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

1) ผู้ที่ทำงานในสายงานผลิตในสถานประกอบการ 
2) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
JB-ILMD-001A ปฏิบัติงานพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีจิตสำนึกในหน้าที่
JB-NYLV-002A ปฏิบัติการกิจกรรมการผลิต
JB-TZXC-003A สื่อสารเพื่อการการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพระดับพนักงาน
JB-QCKT-004A ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม ระดับพนักงานฝ่ายผลิต
JB-SMWK-005A รายงานคุณภาพดีต่อการปฏิบัติงานการผลิต
JB-LMZP-006A รายงานงานควบคุมคุณภาพ
JB-JVGZ-007A ปฏิบัติเพื่อป้องกันการปะปนของของเสีย(มาตรการควบคุมของเสีย)
JB-EMGO-008A ควบคุมต้นทุนเบื้องต้น
JB-IXMB-009A ประยุกต์ใช้วิธีการดำเนินการเพื่อลดต้นทุน
JB-YJPX-010A สื่อสารข้อระวังในการทำงานรายวัน
JB-NUVT-011A ปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา
JB-BYYO-012A ปฏิบัติการพื้นฐานการวางแผนการผลิต
JB-KYOH-013A สื่อสารการวางแผนการผลิตเบื้องต้นของพนักงานผลิตที่ทำงานจนถึงปีที่ 3
JB-VDZH-014A สื่อสารพื้นฐานในการควบคุมความปลอดภัยในการผลิต
JB-HUOR-015A สื่อสารกฎระเบียบในการควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการผลิต
JB-OUZU-016A สื่อสารปัญหาสิ่งแวดล้อมที่บริษัทเผชิญณภาวะปัจจุบัน
JB-FZDT-017A สื่อสารปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
JM-0001-A : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ