คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาธุรกิจจัดดอกไม้ อาชีพช่างจัดดอกไม้แบบไทย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาธุรกิจจัดดอกไม้ อาชีพช่างจัดดอกไม้แบบไทย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-FLR-3-027ZB บริการและให้คำแนะนำกับลูกค้าอย่างน่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์ และมีประสิทธิภาพ
THR-FLR-3-028ZB จัดดอกไม้แบบไทยขั้นพื้นฐาน
THR-FLR-3-029ZB ออกแบบจัดดอกไม้แบบไทย
THR-FLR-3-030ZB เจรจาต่อรอง ประเมินราคาสินค้าในธุรกิจจัดดอกไม้
THR-FLR-3-031ZB จัดแสดงสินค้าเพื่อการจำหน่าย
THR-FLR-3-032ZB พัฒนาตนเองและผู้ร่วมงานอย่างต่อเนื่อง
THR-FLR-3-033ZB ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
THR-FLR-3-034ZB ดูแลลูกค้าโดยใช้ไอซีทีและเทคโนโลยีสมัยใหม่
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0324-A : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
CB-0291-A : บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด (สวนนงนุช พัทยา)
CB-0332-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ยินดีต้อนรับ