คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาธุรกิจจัดดอกไม้ อาชีพช่างจัดดอกไม้แบบไทย ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาธุรกิจจัดดอกไม้ อาชีพช่างจัดดอกไม้แบบไทย ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-FLR-1-015ZB ส่งเสริม ควบคุม ดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัย
THR-FLR-1-016ZB ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยและมีสภาพที่ดี
THR-FLR-1-017ZB ใช้และบำรุงรักษาสภาพอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับงานดอกไม้อย่างถูกวิธี
THR-FLR-1-018ZB ตรวจรับ ตรวจสอบคุณภาพ จัดเก็บ และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์/ผลงานสำเร็จ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0324-A : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
CB-0291-A : บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด (สวนนงนุช พัทยา)
CB-0332-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ยินดีต้อนรับ