คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาธุรกิจจัดดอกไม้ อาชีพช่างจัดดอกไม้แบบไทย ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาธุรกิจจัดดอกไม้ อาชีพช่างจัดดอกไม้แบบไทย ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-FLR-2-019ZB บรรจุหีบห่อผลงานจัดดอกไม้แบบไทย
THR-FLR-2-020ZB ประดิษฐ์ดอกไม้แบบไทยโดยใช้เทคนิคการปัก
THR-FLR-2-021ZB ประดิษฐ์ดอกไม้แบบไทยโดยใช้เทคนิคการติด
THR-FLR-2-022ZB ประดิษฐ์ดอกไม้แบบไทยโดยใช้เทคนิคการกรอง
THR-FLR-2-023ZB ประดิษฐ์ดอกไม้แบบไทยโดยใช้เทคนิคการเย็บ
THR-FLR-2-024ZB ประดิษฐ์ดอกไม้แบบไทยโดยใช้เทคนิคการร้อย
THR-FLR-2-025ZB ประดิษฐ์ดอกไม้แบบไทยโดยใช้เทคนิคการมัด
THR-FLR-2-026ZB จำแนกชนิดดอกไม้/ใบไม้/ต้นไม้/ไม้กระถาง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0324-A : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
CB-0291-A : บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด (สวนนงนุช พัทยา)
CB-0332-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ยินดีต้อนรับ