คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพนักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่น ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพนักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่น ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานที่ครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 4 ตลอดจนสามารถกำหนดกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายสำหรับออกแบบรายการนำเที่ยว โดยการศึกษาและเข้าใจข้อมูลความต้องการ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสมาเที่ยวในท้องถิ่น รวมทั้งสามารถวิเคราะห์บริบทพื้นที่ ฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยว บุคลากร และกิจกรรมในท้องถิ่น เพื่อใช้ออกแบบรายการนำเที่ยวท้องถิ่น รวมถึงสามารถกำหนดแนวคิดหลัก ขั้นตอน และกระบวนการออกแบบประสบการณ์นำเที่ยวท้องถิ่น พร้อมทั้งประเมินความเป็นไปได้และประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ตลอดจนการประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของรายการนำเที่ยว

 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่น ชั้น 5 ได้ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้น 4     จำนวน 4 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 5     จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ รวม     จำนวน 7 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อาชีพนักออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวท้องถิ่น บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติงานในการทำการตลาดและออกแบบรายการนำเที่ยว รวมถึงเส้นทางการท่องเที่ยวท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ที่ออกแบบการเดินทางและสร้างเส้นทางท่องเที่ยว เช่น ผู้จัดทำรายการนำเที่ยว ผู้ที่พัฒนากิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว ผู้นำเที่ยวท้องถิ่น เป็นต้น

         หมายเหตุ :  ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินในอาชีพนักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวและเป็นผู้ที่ให้บริการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้นๆ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-LTM-5-074ZB เข้าใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและระบุกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย
THR-LTM-5-075ZB เข้าใจเงื่อนไขข้อจำกัดของพื้นที่ในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวท้องถิ่น
THR-LTM-5-076ZB จัดการประสบการณ์นำเที่ยวบนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น
THR-LTM-5-077ZB ออกแบบประสบการณ์นำเที่ยวท้องถิ่นตามความสนใจของนักท่องเที่ยว
THR-LTM-5-078ZB ทดสอบรายการนำเที่ยวตามกิจกรรมที่ออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่น
THR-LTM-5-079ZB พัฒนากิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น
THR-LTM-5-080ZB กำหนดแนวคิดหลักและกระบวนการออกแบบประสบการณ์นำเที่ยวท้องถิ่นที่สามารถสร้างประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวได้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ