คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพนักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่น ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพนักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่น ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-LTM-5-074ZB เข้าใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและระบุกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย
THR-LTM-5-075ZB เข้าใจเงื่อนไขข้อจำกัดของพื้นที่ในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวท้องถิ่น
THR-LTM-5-076ZB จัดการประสบการณ์นำเที่ยวบนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น
THR-LTM-5-077ZB ออกแบบประสบการณ์นำเที่ยวท้องถิ่นตามความสนใจของนักท่องเที่ยว
THR-LTM-5-078ZB ทดสอบรายการนำเที่ยวตามกิจกรรมที่ออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่น
THR-LTM-5-079ZB พัฒนากิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น
THR-LTM-5-080ZB กำหนดแนวคิดหลักและกระบวนการออกแบบประสบการณ์นำเที่ยวท้องถิ่นที่สามารถสร้างประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวได้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ