คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการให้บริการอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการให้บริการอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-FOS-1-001ZB ปฏิบัติงานปรุงอาหารอย่างปลอดภัย
THR-FOS-1-002ZB ปฏิบัติงานปรุงอาหารอย่างมีสุขอนามัย
THR-FOS-1-003ZB ปฏิบัติงานบริการอย่างถูกต้อง
THR-FOS-1-004ZB จัดการของเสีย
THR-FOS-1-005ZB ทำความสะอาด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0324-A : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
CB-0078-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
CB-0234-A : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
CB-0334-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
CB-0075-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ยินดีต้อนรับ