คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการให้บริการอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการให้บริการอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการอาหารริมบาทวิถี ธุรกิจอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) หรือธุรกิจรถเข็นอาหาร แก้ปัญหาที่พบเป็นประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลพื้นฐาน และอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

บุคคลทั่วไปที่เป็นผู้ประกอบกิจการอาหารริมบาทวิถี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

เจ้าของกิจการที่ขายอาหารหรือปรุงอาหารริมบาทวิถี กิจการอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) และกิจการรถเข็นอาหาร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-FOS-2-006ZB บริหารจัดการและควบคุมการปฏิบัติงานปรุงอาหาร
THR-FOS-2-007ZB บริหารจัดการงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0324-A : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
CB-0078-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
CB-0234-A : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
CB-0334-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
CB-0075-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ยินดีต้อนรับ