หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-FOS-2-007ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ประกอบกิจการอาหารริมบาทวิถี คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2ISCO-08 รหัสอาชีพ 5212 ผู้จำหน่ายอาหารตามถนน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

        หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในเรื่องบริหารจัดการงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร มีการบริการอย่างถูกสุขลักษณะ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีความรู้และทักษะในบริหารจัดการงานบริการให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25502. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 25223. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และ    พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25604. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 25455. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20121 สร้างความเชื่อมั่นใน มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร 1.เตรียมอาหารในพื้นที่ที่สะอาดเป็นระเบียบพื้นผิวที่สัมผัสอาหารทำมาจากวัสดุผิวเรียบ ทำความสะอาดง่าย ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหารไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรค 20121.01
20121 สร้างความเชื่อมั่นใน มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร 2.เลือกใช้ภาชนะที่สัมผัสกับอาหารที่ทำจากวัสดุที่ปลอดภัยไม่ทำปฏิกิริยากับอาหารทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ไม่เป็นสนิม 20121.02
20121 สร้างความเชื่อมั่นใน มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร 3. ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงที่มีความปลอดภัยมีเครื่องหมายรับรองของหน่วยงานราชการ 20121.03
20122 บริการอย่างถูกสุขลักษณะ 1.ภาชนะที่ใส่อาหารสำหรับบริการมีความสะอาด 20122.01
20122 บริการอย่างถูกสุขลักษณะ 2. มีมาตรการป้องกันสัตว์บริเวณที่ตั้งของร้าน 20122.02
20122 บริการอย่างถูกสุขลักษณะ 3. พนักงานและเจ้าของร้านแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อยสวมเสื้อมีแขน และมีลักษณะส่วนบุคคลที่ดี 20122.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการเตรียมอาหารในพื้นที่ที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหาร2. ทักษะในการเลือกใช้ภาชนะใส่อาหารที่ปลอดภัย3. ทักษะในการเลือกวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ได้มาตรฐาน4. ทักษะในการบริการอย่างถูกสุขลักษณะ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมอาหารในพื้นที่ที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหาร2. ความรู้เกี่ยวกับภาชนะใส่อาหารที่ปลอดภัย3. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ได้มาตรฐาน4. ความรู้เกี่ยวกับการบริการอย่างถูกสุขลักษณะ5. ความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคล


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)      วิดิโอหรือภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติงานหรือแฟ้มสะสมผลงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)     ใบรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง(ค) คำแนะนำในการประเมิน       N/A(ง) วิธีการประเมิน          - การสัมภาษณ์ผู้ขอรับการประเมิน          - การประเมินจากการจำลองสถานการณ์ (role play)          - วิดิโอหรือภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติงานหรือแฟ้มสะสมผลงานหรือหลักฐานเอกสารต่าง ๆ


15. ขอบเขต (Range Statement)

      ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ      หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ผู้ประเมินต้องให้คำแนะนำในการพัฒนาการปฏิบัติงานในเกณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจงรายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพื่อให้ผ็เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจและสอบถามซ้ำทวนความเข้าใจ(ข) คำอธิบายรายละเอียด     - สามารถสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและปลอดภัยในการบริโภค โดยมีการเตรียมอาหารในพื้นที่ที่เหมาะสมและสะอาด เลือกใช้ภาชนะที่ทำด้วยวัสดุที่ปลอดภัย และใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ได้มาตรฐาน     - สามารถให้บริการอย่างถูกสุขลักษณะตั้งแต่ภาชนะที่ใส่อาหาร มีมาตรการป้องกันสัตว์บริเวณที่ตั้งของร้าน พนักงานและเจ้าของร้านสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความปลอดภัยและพึงพอใจต่อการบริการ 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. หลักฐานความรู้ที่ต้องการ  ประเมินจากการสัมภาษณ์และประเมินจากการจำลองสถานการณ์ (role play)2. วิดิโอหรือภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติงานหรือแฟ้มสะสมผลงานหรือหลักฐานเอกสารต่าง ๆยินดีต้อนรับ