คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะการปฏิบัติงานด้านการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ รวมถึงการปฏิบัติงานด้านการหมัก การคัดแยกสารชีวโมเลกุล สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนี้จะต้องมีความสามารถในการควบคุมการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์รายงานผลการทำงานในห้องปฏิบัติการ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเข้าสู่ระดับชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และ 3. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 3 หรือ 4. มีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพอย่างน้อย 3 ปี การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)   1. ผ่านการประเมินสมรรถนะของนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 4 ตามเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานเทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
BIT-PYQW-008A เพาะเลี้ยงเชื้อเชื้อจุลินทรีย์
BIT-BLXN-009A เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและเซลล์สัตว์
BIT-TBZI-010A ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์
BIT-JXVP-011A คัดแยกสารตามข้อกำหนด
BIT-VEXS-012A ดำเนินการหมัก
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0269-A : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ยินดีต้อนรับ