คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 4 จะสามารถปฏิบัติงานผลิตเครื่องมือแพทย์ด้วยเครื่อง Multi-function หรือจัดทำโปรแกรมคำสั่ง CAM สำหรับเครื่อง CNC หรือเครื่องพิมพ์สามมิติ หรือ กำหนดพารามิเตอร์เครื่องฉีดขึ้นรูปหรือทุบขึ้นรูป และเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเครื่องมือแพทย์ อีกทั้งบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
        1. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
        2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
        3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน
        4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
        5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
        6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 4” ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการผลิตเครื่องมือแพทย์ไม่น้อยกว่า 6 ปีโดยมีใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือ ผ่านการรับรองและถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 ของอาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ มาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 4” ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ตามที่กำหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 1 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-PAXP-114A ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องขึ้นรูป Multi-function
MET-PZTQ-115A จัดทำโปรแกรมคำสั่งสำหรับเครื่องกลึง CNC
MET-TJKJ-116A จัดทำโปรแกรมคำสั่งสำหรับเครื่องกัด CNC
MET-RZGL-117A จัดทำโปรแกรมคำสั่งสำหรับเครื่อง WEDM/EDM
MET-FFLJ-118A แก้กระบวนการผลิต
MET-DBPL-119A กำหนดพารามิเตอร์เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก
MET-XCYE-120A กำหนดพารามิเตอร์เครื่องฉีดขึ้นรูปยาง
MET-KFXE-121A กำหนดพารามิเตอร์ด้วยการทุบขึ้นรูป (Forging)
MET-OKRV-122A จัดทำโปรแกรมคำสั่งสำหรับเครื่อง 3D Printing
MET-SLRZ-123A เลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเครื่องมือแพทย์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ