คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 2 จะสามารถปฏิบัติงานใช้เครื่องมือพื้นฐานทางกล หรือทางไฟฟ้าในการผลิต ด้วยความปลอดภัยโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด หรือเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เพื่อใช้ประกอบการทำงานผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักร อีกทั้งบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
          1. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
          2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
          3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน
          4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
          5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
          6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 2” ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการผลิตเครื่องมือแพทย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 2” ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ตามที่กำหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 6 หน่วย
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 2” สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้นไป หลังจากผ่านการรับรองและถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 2” มาไม่น้อยกว่า 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

102DC01

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-VPEY-095A คำนวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น
MET-WEFB-096A อ่านแบบและสัญลักษณ์ GD&T
MET-ACKV-097A ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
MET-FFLP-100A ใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางกล
MET-QEGG-098A ใช้เครื่องมือวัดละเอียด
MET-KZAJ-102A ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง
MET-FARZ-103A ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด
MET-VLKM-104A ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องเจีย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ