คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 3 จะสามารถปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักร CNC หรือเครื่องพิมพ์สามมิติ หรือแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป หรือทุบขึ้นรูป อีกทั้งบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้        
        1. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
        2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
        3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน
        4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
        5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
        6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 3” ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการผลิตเครื่องมือแพทย์ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ และมีความสามารถตามสมรรถนะที่ระบุไว้ หรือ ผ่านการรับรองและถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 ของอาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ มาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 3” ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ตามที่กำหนด 1 ใน 9 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 7 หน่วย คือ หนึ่งในรูปแบบที่ระบุไว้ในการผ่านอาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 2 และ 102MM06
รูปแบบที่ 2 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 7 หน่วย คือ หนึ่งในรูปแบบที่ระบุไว้ในการผ่านอาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 2 และ 102MM07
รูปแบบที่ 3 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 5 หน่วย คือ 102MC01 102MC02 102MC03 102MC04และ 102MM08
รูปแบบที่ 4 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 5 หน่วย คือ 102MC01 102MC02 102MC03 102MC04และ 102MM09
รูปแบบที่ 5 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 5 หน่วย คือ 102MC01 102MC02 102MC03 102MC04และ 102MM10
รูปแบบที่ 6 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 5 หน่วย คือ 102MC01 102MC02 102MC03 102MC04และ 102MM11
รูปแบบที่ 7 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 5 หน่วย คือ 102MC01 102MC02 102MC03 102MC04และ 102MM12
รูปแบบที่ 8 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 5 หน่วย คือ 102MC01 102MC02 102MC03 102MC04และ 102MM13
รูปแบบที่ 9 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 5 หน่วย คือ 102MC01 102MC02 102MC03 102MC04และ 102MM14
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 3” สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้นไปหลังจากผ่านการรับรองและถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 3” มาไม่น้อยกว่า 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตเครื่องมือแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-PVCH-105A ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง CNC
MET-QPMH-106A ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด CNC
MET-EXEW-107A ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง WEDM/EDM
MET-OHMF-108A ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง 3D Printing ระบบฉีดผ่านหัว (FDM)
MET-JXNO-109A ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง 3D Printing ระบบสเตอริโอลิโทกราฟี (SLA)
MET-KHNR-110A ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง 3D Printing ระบบใช้เสเซอร์เพื่อขึ้นรูปจากวัสดุผง (SLS/SLM)
MET-UCMW-111A ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก
MET-LVYB-112A ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องฉีดขึ้นรูปยาง
MET-DVBN-113A ผลิตชิ้นส่วนด้วยการทุบขึ้นรูป (Forging)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ