คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ อาชีพนักจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ อาชีพนักจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ การตลาด การขาย และการปฏิบัติงาน โดยเป็นบุคคลที่
1.    มีความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
2.    สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
3.    ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน   
4.    มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์
5.    ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพนักจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ อย่างน้อย 3 ปี
2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิด้านสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) ระดับ 3 อาชีพนักจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 8 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ มีความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย วางแผนการขายสำหรับการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ วางแผนการตลาดสำหรับการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และวางแผนงานเพื่อการปฏิบัติการสำหรับการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

       บุคคลในอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) ซึ่งมีหน้าที่ด้านการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยมีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Project Executive (ผู้จัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MIC-MSE-4-002ZB กำหนดความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-EOYI-003A สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-XRVH-004A ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
MIC-PNXX-005A นำเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
MIC-SXWP-006A กำหนดความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย
MIC-KQOX-028A วางแผนการขายสำหรับการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
MIC-UAIM-029A วางแผนการตลาด สำหรับการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
MIC-FOHU-030A วางแผนงานเพื่อการปฏิบัติการสำหรับการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ