คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ อาชีพนักจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ อาชีพนักจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านประสานงานการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ การประสานการขาย การประสานการตลาด และดำเนินงานปฏิบัติการ โดยเป็นบุคคลที่
1.    มีความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
2.    สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
3.    ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน   
4.    มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์
5.    ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพผู้ประสานงานการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ระดับ 2 อย่างน้อย 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแฟ้มสะสมผลงานที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณา
2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพผู้ประสานงานการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ระดับ 2 ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 8 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ มีความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประสานงานการขายสำหรับการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ การประสานงานการตลาดสำหรับการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และดำเนินงานปฏิบัติการสำหรับการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

        บุคคลในอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) นักจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ซึ่งมีหน้าที่ประสานงานการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยมีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ได้แก่ Project Coordinator (ผู้ประสานงานการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MIC-MSE-3-001ZB กำหนดความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-EOYI-003A สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-XRVH-004A ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
MIC-PNXX-005A นำเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
MIC-SXWP-006A กำหนดความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย
MIC-FIGI-031A ประสานงานการขายสำหรับการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
MIC-ZWVJ-032A ประสานงานการตลาดสำหรับการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
MIC-KEFQ-033A ดำเนินงานปฏิบัติการสำหรับการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ