คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ อาชีพนักจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ อาชีพนักจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ บริหารการขาย บริหารการตลาด และบริหารงานปฏิบัติการ โดยเป็นบุคคลที่
1.    มีความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
2.    สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
3.    ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน   
4.    มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์
5.    ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพนักจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ อย่างน้อย 3 ปี
2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิด้านสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) ระดับ 3 อาชีพนักจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 8 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ มีความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริหารการขายสำหรับการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ บริหารการตลาดสำหรับการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และบริหารงานปฏิบัติการสำหรับการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

       บุคคลในอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) ซึ่งมีหน้าที่ด้านบริหารจัดการการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยมีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Project Manager  (นักบริหารจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MIC-MSE-5-003ZB กำหนดความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-EOYI-003A สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-XRVH-004A ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
MIC-PNXX-005A นำเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
MIC-SXWP-006A กำหนดความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย
MIC-SLBF-025A บริหารการขายสำหรับการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
MIC-WNLZ-026A บริหารการตลาดสำหรับการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
MIC-KALJ-027A บริหารงานปฏิบัติการสำหรับการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ