คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพนักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพนักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพนักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ชั้น 4 ควรประกอบไปด้วย

-ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการปฏิบัติงาน

-ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

-ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

-ทักษะการตรวจสอบข้อมูล บุคคลากร อุปกรณ์และยานพาหนะเพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติการ

-ทักษะการติดตามดูแลกระบวนการในการดำเนินการและสถานะการดำเนินการ

-ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการติดตามและตรวจสอบ

-ทักษะการบริหารต้นทุน

-ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขนส่งสินค้า

-ทักษะการเรียกข้อมูลสารสนเทศ

-ทักษะการบันทึกข้อมูล

-ทักษะการแก้ไขปัญหา

-ทักษะการวัดความพึงพอใจลูกค้าและคู่ค้า และทักษะการนำเสนอ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ชั้น 4 นั้น จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
2) ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการขนส่ง และ
3) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ นักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ชั้น 4 จำนวน 4 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะ 040105 - 040108

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางถนน สาขาการวิเคราะห์การขนส่งสินค้าทางถนน และปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนนโดยใช้เทคโนโลยี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-TRM-4-028ZB ตรวจสอบการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี
LOG-TRM-4-029ZB ควบคุมการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี
LOG-TRM-4-030ZB จัดการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRM-4-031ZB วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ