หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-TRM-4-028ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    ปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลการขนส่งสินค้าตามแผนการขนส่งสินค้า ตรวจสอบความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน (คน เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบ ยานพาหนะและข้อมูล) ตรวจสอบข้อมูลการขนส่งและรับสินค้า ติดตามยานพาหนะด้วยด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศและเทคโนโลยี ตรวจสอบการรับและจัดวางสินค้า (ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) และนำเสนอรายงานการดำเนินการ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
040105.1 ตรวจสอบข้อมูลการขนส่งสินค้าตามแผนการขนส่งสินค้า 1.ตรวจสอบแผนการขนส่งประจำวัน 040105.1.01 85367
040105.1 ตรวจสอบข้อมูลการขนส่งสินค้าตามแผนการขนส่งสินค้า 2. ตรวจสอบข้อมูลการขนส่งสินค้าจากระบบสารสนเทศการขนส่ง 040105.1.02 85368
040105.1 ตรวจสอบข้อมูลการขนส่งสินค้าตามแผนการขนส่งสินค้า 3. ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ 040105.1.03 85369
040105.2 ตรวจสอบความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน 1.ตรวจสอบความพร้อมยานพาหนะ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมในการทำงาน 040105.2.01 85370
040105.2 ตรวจสอบความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 040105.2.02 85371
040105.2 ตรวจสอบความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน 3. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ 040105.2.03 85372
040105.3 ตรวจสอบข้อมูลการขนส่งและรับสินค้า 1.เรียกข้อมูลสถานะการส่งสินค้าในระบบสารสนเทศ 040105.3.01 85373
040105.3 ตรวจสอบข้อมูลการขนส่งและรับสินค้า 2.ตรวจสอบข้อมูลการรับสินค้าในระบบสารสนเทศเทียบกับใบรายการส่งสินค้า 040105.3.02 85374
040105.4 ติดตามยานพาหนะด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 1.ใช้เครื่องมือในการติดตามยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมีการติดตามและควบคุมให้ถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัย 040105.4.01 85375
040105.4 ติดตามยานพาหนะด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 2.ติดตามการขนส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 040105.4.02 85376
040105.5 ตรวจสอบการรับและจัดวางสินค้า 1.เรียกข้อมูลสถานะการส่งสินค้าในระบบสารสนเทศ 040105.5.01 85377
040105.5 ตรวจสอบการรับและจัดวางสินค้า 2. ตรวจสอบข้อมูลการรับสินค้าตามเงื่อนไขของลูกค้า 040105.5.02 85378
040105.6 ตรวจสอบสถานะและความสำเร็จการส่งสินค้า 1.เรียกดูสถานะการขนส่งสินค้าในระบบสารสนเทศ 040105.6.01 85379
040105.6 ตรวจสอบสถานะและความสำเร็จการส่งสินค้า 2. ประสานลูกค้าเพื่อตรวจสอบความสำเร็จในการขนส่งสินค้า 040105.6.02 85380
040105.7 นำเสนอรายงานการดำเนินการ 1.รวบรวมข้อมูลการดำเนินการจัดส่งสินค้า 040105.7.01 85381
040105.7 นำเสนอรายงานการดำเนินการ 2. รายงานผลการดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กร 040105.7.02 85382

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(2) ทักษะการจัดการข้อมูล

(3) ทักษะการวิเคราะห์

(4) ทักษะการนำเสนอข้อมูล

(ข) ความต้องการด้านความรู้

(1) ความรู้พื้นฐานการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการด้านข้อมูลและการประสานการดำเนินการ

(2) ความรู้ด้านระบบสารสนเทศการติดตามยานพาหนะทางไกล 

(3) ความรู้พื้นฐานด้านการขนส่งและกระบวนการโลจิสติกส์13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(1) ทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและติดตามสภาพยานพาหนะ

(2) ทักษะการแก้ไขปัญหาในการขนส่งสินค้าทางถนน

(3) ทักษะในการสื่อสารและนำเสนอ


(ข) ความต้องการด้านความรู้

(1) ความรู้ด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน

(2) ความรู้ด้านกระบวนการในการขนส่งและวิธีปฏิบัติด้านการขนส่งทางถนน

(3) ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการและการดูยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง

(4) ความรู้ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์หลังจากการใช้งาน14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   (1) หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

   (2) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

   (3) ตัวอย่างรายงานในการปฏิบัติการ เช่น รายงานการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ (ประเมินการลงทุน รายงานการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการขนส่ง รายงานการปรับปรุงระบบหรือเชื่อมต่อระบบระหว่างหน่วยงานหรือองค์กร เอกสารการทดสอบระบบ) รายงานการศึกษาเทคโนโลยีการขนส่งสินค้า แบบฟอร์มระบุความต้องการเชิงเทคนิคในการจัดจ้างผู้ให้บริการ เอกสารระบุผลขอบเขตของบริการ และสัญญาการจัดจ้างผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

   (1) ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งสินค้าทางถนน หรือเทคโนโลยีการขนส่งสินค้าทางถนน หรือ

   (2) ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรแสดงถึงการผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

   (3) เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในตรวจสอบข้อมูลการขนส่งสินค้าตามแผนการขนส่งสินค้า ตรวจสอบความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน ตรวจสอบข้อมูลการขนส่งและรับสินค้า ติดตามยานพาหนะด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ ตรวจสอบการรับและจัดวางสินค้า ตรวจสอบสถานะและความสำเร็จการส่งสินค้า และนำเสนอรายงานการดำเนินการ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

   (1) ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่สอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้

(ง) วิธีการประเมิน

   (1) การประเมินความรู้และทักษะในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับความรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

   (2) การประเมินความรู้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะปฏิบัติงานนั้นกำหนดให้พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน หรือการสัมภาษณ์15. ขอบเขต (Range Statement)

    ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

   (1) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลการขนส่งสินค้าตามแผนการขนส่งสินค้า

   (2) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถตรวจสอบความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

   (3) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลการขนส่งและรับสินค้า

   (4) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถติดตามยานพาหนะด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ

   (5) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถตรวจสอบการรับและจัดวางสินค้า

   (6) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถตรวจสอบสถานะและความสำเร็จการส่งสินค้า

   (7) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถนำเสนอรายงานการดำเนินการ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   (1) ใช้สารสนเทศและระบบติดตามทางไกลเพื่อดึงข้อมูล อันได้แก่ ข้อมูลลูกค้า รายการสินค้า จำนวนรายการขนส่ง คุณภาพสินค้า เส้นทางการขนส่ง จุดเริ่มต้นและสถานที่ส่งมอบ รวมถึงตรวจสอบแผนการขนส่งประจำวัน ได้แก่ จำนวนรถที่ต้องใช้ จำนวนลูกค้า และเส้นทางการขนส่ง ตรวจสอบแผนอัตรากำลังจากระบบสารสนเทศ

   (2) สามารถตรวจสอบความพร้อมยานพาหนะ อุปกรณ์เครื่องมือ ระบบและกำลังคน (คนขับ คนติดรถ คนลงของ) เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมในการทำงานและใช้งานตามประเภทการใช้งานที่กำหนด โดยการใช้เครื่องมือ เช่น เช็คลิส บันทึกผล รายงาน ในระบบสารสนเทศ

   (3) การติดตาม ซึ่งประกอบด้วย ตำแหน่งของยานพาหนะ สถานะและตำแหน่งของสินค้า สถานะการรับสินค้า สภาพของสินค้า โดยใช้ระบบสารสนเทศ

   (4) ตรวจสอบข้อมูลการขนส่งสินค้าจากระบบสารสนเทศการขนส่ง (SO, Invoice) จำนวนสินค้า รายการสินค้า คุณภาพสินค้า , ชื่อลูกค้า ,สถานที่ส่งมอบ ต้องสอดคล้องตรงกัน (ตรวจสอบข้อมูลการขนส่งและการรับสินค้า ต้องตรงกับของจริงที่นำส่ง) 

   (5) การตรวจสอบข้อมูลการรับสินค้า ประกอบด้วย ประเภทยานพาหนะ จำนวนสินค้า คุณภาพสินค้า การจัดเรียงและเงื่อนไขของลูกค้า 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินความสามารถตรวจสอบข้อมูลการขนส่งสินค้าตามแผนการขนส่งสินค้า

  (1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

  (2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  (3) การสอบสัมภาษณ์

2. เครื่องมือประเมินสามารถตรวจสอบความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

   (1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

   (2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

   (3) การสอบสัมภาษณ์

3. เครื่องมือประเมินสามารถตรวจสอบข้อมูลการขนส่งและรับสินค้า

   (1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

   (2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

   (3) การสอบสัมภาษณ์

4. เครื่องมือประเมินสามารถติดตามยานพาหนะด้วยด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ

   (1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

   (2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

5. เครื่องมือประเมินสามารถตรวจสอบการรับและจัดวางสินค้า

   (1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

   (2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

   (3) การสอบสัมภาษณ์

6. เครื่องมือประเมินสามารถตรวจสอบสถานะและความสำเร็จการส่งสินค้า

   (1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

   (2) การสอบสัมภาษณ์ 

7. เครื่องมือประเมินสามารถนำเสนอรายงานการดำเนินการ

  (1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

  (2) การสอบสัมภาษณ์
ยินดีต้อนรับ