หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-TRM-4-031ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

1223 ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   ปฏิบัติการพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจ เรียกข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับบริการด้านการขนส่ง ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บข้อมูลด้านความพึงพอใจ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ นำเสนอข้อมูลระดับความพึงพอใจและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
040108.1 พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจ 1.กำหนดตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ 040108.1.01 85399
040108.1 พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจ 2. ระบุปัจจัยหลักในการให้บริการลูกค้า 040108.1.02 85400
040108.1 พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจ 3. จัดทำแบบฟอร์มคำถามเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ 040108.1.03 85401
040108.2 เรียกข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับบริการด้านการขนส่ง 1.เรียกข้อมูลของผู้รับบริการจากระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการ 040108.2.01 85402
040108.2 เรียกข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับบริการด้านการขนส่ง 2.พัฒนาฐานข้อมูลรายชื่อผู้ที่จะส่งแบบฟอร์มเพื่อขอประเมินความพึงพอใจ 040108.2.02 85403
040108.3 ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บข้อมูลด้านความพึงพอใจ 1.เรียกข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการจากระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการ 040108.3.01 85404
040108.3 ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บข้อมูลด้านความพึงพอใจ 2. ประสานงานผู้รับบริการเพื่อขอให้ประเมินความพึงพอใจ 040108.3.02 85405
040108.4 นำข้อมูลมาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ 1.นำข้อมูลที่เก็บรวมรวมได้มาบันทึกในโปรแกรมสำเร็จรูป 040108.4.01 85406
040108.4 นำข้อมูลมาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ 2.ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 040108.4.02 85407
040108.5 นำเสนอข้อมูลระดับความพึงพอใจ 1.นำข้อมูลวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการมาพัฒนาเป็นเอกสารนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 040108.5.01 85408
040108.5 นำเสนอข้อมูลระดับความพึงพอใจ 2. นำเสนอผลความพึงพอใจต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 040108.5.02 85409
040108.5 นำเสนอข้อมูลระดับความพึงพอใจ 3. ให้คำแนะนำในการพัฒนาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 040108.5.03 85410

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

   (1) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

   (2) ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

   (3) ทักษะการนำเสนอ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

   (1) ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

   (2) ความรู้การวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นต้น13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(1) ทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

(2) ทักษะด้านการวัดประเมิน


(ข) ความต้องการด้านความรู้

(1) ความรู้ด้านการเก็บข้อมูล

(2) ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

(3) ความรู้ด้านการดำเนินกิจกรรมขนส่งสินค้าทางถนน

(4) ความรู้ด้านการจัดการยานพาหนะและอุปกรณ์

(5) ความรู้ด้านความปลอดภัยของการขนส่งทางถนน14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   (1) หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

   (2) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

   (3) ตัวอย่างรายงานในการปฏิบัติการ เช่น รายงานความพึงพอใจในการให้บริการขนส่งทางถนน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

   (1) ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งสินค้าทางถนนหรือสารสนเทศการจัดการขนส่งทางถนนหรือการวิจัยเบื้องต้น หรือ

   (2) ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรแสดงถึงการผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

   (3) เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ประสานงานและสถานะการขนส่งสินค้าในระบบสารสนเทศ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

   (1) ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่สอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้

(ง) วิธีการประเมิน

   (1) การประเมินความรู้และทักษะในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับความรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

   (2) การประเมินความรู้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะปฏิบัติงานนั้นกำหนดให้พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน หรือสัมภาษณ์15. ขอบเขต (Range Statement)

    ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

   (1) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจ

   (2) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถเรียกข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับบริการด้านการขนส่ง

   (3) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บข้อมูลด้านความพึงพอใจ

   (4) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ

   (5) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถนำเสนอข้อมูลระดับความพึงพอใจ

   (6) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   (1) การพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจหมายถึง การประเมินกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของการขนส่งทางถนน เช่นการประสานงาน ความหลากหลายของบริการขนส่ง การมีอยู่ของอุปกรณ์การขนส่ง การตั้งราคา การให้บริการของผู้ขนส่งและผู้ประสานงาน ความสามารถในการขนส่งสินค้าในเงื่อนไขของลูกค้าและคู่ค้า 

   (2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะและความสำเร็จการส่งสินค้าประกอบด้วย ข้อมูลที่แสดงถึงความสำเร็จในกิจกรรมของกิจกรรมในการส่งสินค้า ซึ่งรวมตั้งแต่การได้รับคำสั่งในการขนส่ง การเตรียมเอกสาร การประสานงาน การเตรียมยานพาหนะ อุปกรณ์และคน การเข้ารับสินค้า การขึ้นสินค้า การจัดเรียงสินค้าในรถขนส่ง การนำสินค้าไปยังปลายทาง และการนำสินค้าไปส่ง ณ ปลายทาง และการตรวจยานพาหนะหลังส่ง

   (3) ผู้ที่เกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้า ได้แก่ หน่วยงานภายในองค์กร คู่ค้า ลูกค้า และผู้ร่วมให้บริการหรือสนับสนุนการบริการ 

   (4) โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ โปรแกรม Excel, SPSS, METATAB, PSPP, เว็บเซอร์วิสหรือที่คล้ายคลึง16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินความสามารถในการพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจ

  (1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

  (2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  (3) การสอบสัมภาษณ์

2. เครื่องมือประเมินความสามารถในการเรียกข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับบริการด้านการขนส่ง

  (1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

  (2) การสอบสัมภาษณ์

3. เครื่องมือประเมินความสามารถในการประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บข้อมูลด้านความพึงพอใจ

  (1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

  (2) การสอบสัมภาษณ์ 

4. เครื่องมือประเมินความสามารถในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ

   (1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

   (2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

   (3) การสอบสัมภาษณ์

5. เครื่องมือประเมินความสามารถในการนำเสนอข้อมูลระดับความพึงพอใจ

   (1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

   (2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

   (3) การสอบสัมภาษณ์

 
ยินดีต้อนรับ