หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-TRM-4-029ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    ปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลการขนส่งสินค้า (ความต้องการของลูกค้า) ตามแผนการขนส่งสินค้า ตรวจสอบความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน (คน เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบ ยานพาหนะและข้อมูล) ตรวจสอบข้อมูลการขนส่งและรับสินค้า ติดตามยานพาหนะด้วยด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศและเทคโนโลยี ตรวจสอบการรับและจัดวางสินค้า (ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) และนำเสนอรายงานการดำเนินการ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
040106.1 บริหารต้นทุนขนส่งตามแผนการขนส่งสินค้าทางถนน 1.ควบคุมต้นทุนการขนส่งให้เป็นไปตามแผนการ งบประมาณ และแผนการดำเนินการ 040106.1.01 85383
040106.1 บริหารต้นทุนขนส่งตามแผนการขนส่งสินค้าทางถนน 2. ตรวจสอบผลการดำเนินการเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณที่วางไว้กับค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น 040106.1.02 85384
040106.1 บริหารต้นทุนขนส่งตามแผนการขนส่งสินค้าทางถนน 3. จัดทำรายงานสรุปการบริหารต้นทุนการขนส่งสินค้า และข้อเสนอแนะ 040106.1.03 85385
040106.2 ควบคุมการการดำเนินการดำเนินการขนส่งสินค้าทางถนนตามเงื่อนไขของลูกค้า 1.เรียกข้อมูลแผนการขนส่งประจำวัน จากระบบสารสนเทศการขนส่ง 040106.2.01 85386
040106.2 ควบคุมการการดำเนินการดำเนินการขนส่งสินค้าทางถนนตามเงื่อนไขของลูกค้า 2. เรียกข้อมูลความพร้อมของยานพาหนะ อุปกรณ์ คนระบบจากระบบสารสนเทศการขนส่ง 040106.2.02 85387
040106.2 ควบคุมการการดำเนินการดำเนินการขนส่งสินค้าทางถนนตามเงื่อนไขของลูกค้า 3. เรียกดูข้อมูลสถานะการขนส่งสินค้าจากระบบสารสนเทศการขนส่ง 040106.2.03 85388
040106.2 ควบคุมการการดำเนินการดำเนินการขนส่งสินค้าทางถนนตามเงื่อนไขของลูกค้า 4. เรียกดูข้อมูลความเสี่ยงในการปฏิบัติการขนส่ง 040106.2.04 85389
040106.2 ควบคุมการการดำเนินการดำเนินการขนส่งสินค้าทางถนนตามเงื่อนไขของลูกค้า 5. ให้คำแนะนำในกรณีที่มีปัญหาในการขนส่งหรือมีความล่าช้า 040106.2.05 85390
040106.3 ประสานข้อมูลลูกค้าหากมีความล่าช้า 1.แจ้งลูกค้าผ่านระบบสารสนเทศ ถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของลูกค้า 040106.3.01 85391
040106.3 ประสานข้อมูลลูกค้าหากมีความล่าช้า 2. ประสานงานนักปฏิบัติการขนส่งสินค้าเพื่อระบุปัญหา 040106.3.02 85392
040106.3 ประสานข้อมูลลูกค้าหากมีความล่าช้า 3. ประสานงานลูกค้าเพื่อแจ้งทางเลือกในการให้บริการ 040106.3.03 85393
040106.3 ประสานข้อมูลลูกค้าหากมีความล่าช้า 4.ประสานงานนักวางแผนปฏิบัติการขนส่งเพื่อแก้ปัญหาจากการขนส่งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของลูกค้า 040106.3.04 85394

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(1) ทักษะการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการด้านข้อมูลและการประสานการดำเนินการ

(2) ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้

(1) ความรู้พื้นฐานการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการด้านข้อมูลและการประสานการดำเนินการ

(2) ความรู้ด้านระบบสารสนเทศการติดตามยานพาหนะทางไกล 

(3) ความรู้พื้นฐานด้านการขนส่งและกระบวนการโลจิสติกส์13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(1) ทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและติดตามสภาพยานพาหนะ

(2) ทักษะการแก้ไขปัญหาในการขนส่งสินค้าทางถนน

(3) ทักษะในการวิเคราะห์ต้นทุน

(4) ทักษะในการสื่อสารและนำเสนอ


(ข) ความต้องการด้านความรู้

(1) ความรู้ด้านการวิเคราะห์และบริหารต้นทุน

(2) ความรู้ด้านกระบวนการในการขนส่งและวิธีปฏิบัติด้านการขนส่งทางถนน

(3) ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการและการดูยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง

(4) ความรู้ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์หลังจากการใช้งาน

(5) ความรู้ในการขนส่งและรับสินค้า14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   (1) หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

   (2) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

   (3) ตัวอย่างรายงานในการปฏิบัติการ เช่น รายงานต้นทุนขนส่งตามแผนการขนส่งสินค้า สถานะการดำเนินการดำเนินการขนส่งสินค้าตามเงื่อนไขของลูกค้า และรายงานความล่าช้าและการแก้ไขปัญหา

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

   (1) ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งสินค้าทางถนน หรือเทคโนโลยีการขนส่งสินค้าทางถนน หรือ

   (2) ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรแสดงถึงการผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

   (3) เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการบริหารต้นทุนขนส่งตามแผนการขนส่งสินค้า ควบคุมการดำเนินการดำเนินการขนส่งสินค้าตามเงื่อนไขของลูกค้า และรายงานประสานข้อมูลลูกค้าหากมีความล่าช้า

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

   (1) ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่สอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้

(ง) วิธีการประเมิน

   (1) การประเมินความรู้และทักษะในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับความรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

   (2) การประเมินความรู้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะปฏิบัติงานนั้นกำหนดให้พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน หรือการสัมภาษณ์15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

   (1) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถบริหารต้นทุนขนส่งตามแผนการขนส่งสินค้า

   (2) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถควบคุมการการดำเนินการดำเนินการขนส่งสินค้าตามเงื่อนไขของลูกค้า

   (3) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถประสานข้อมูลลูกค้าหากมีความล่าช้า

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   (1) การควบคุมต้นทุนและการดำเนินการให้เป็นไปตามงบประมาณ ความรวดเร็วในการส่งสินค้า รูปแบบการส่งสินค้า เส้นทางการขนส่ง ระยะเวลาในการขนส่ง ผลการตรวจรับสินค้าตามเวลาที่กำหนดและระดับการบริการตามเงื่อนไขที่ตกลงกับลูกค้า

   (2) การวิเคราะห์ต้นทุนในการดำเนินการและทางเลือกในการดำเนินการ ซึ่งต้นทุนประกอบด้วย เช่น ค่าซ่อมบำรุง ค่ายาง ค่าเชื้อเพลิง ภาษีรถ เบี้ยประกันภัย ค่าเสื่อมราคา ค่าแรงคนขับรถ ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับคนอื่น ค่าบริหารจัดการสำหรับการตั้งราคาและการบริหารต้นทุน

   (3) การประสานงานเพื่อแก้ปัญหาการขนส่งที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าในการดำเนินการขนส่งสินค้าทางถนนระบบโดยใช้เทคโนโลยี โดยระบุถึงสาเหตุ การแก้ไข และกำหนดการถึงที่หมายของสินค้านั้นๆ รวมถึงการรับคำแนะนำ การจัดการต้นทุนการผิดเงื่อนไข และหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพตามเงื่อนไขของลูกค้าได้ รวมถึงการพิจารณาข้อตกลงด้านค่าปรับตามสัญญา 

   (4) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการขับขี่และชีวอนามัย

   (5) ควบคุมการปฏิบัติการขนส่ง อันได้แก่ การตรวจสอบความประเมินความพร้อมของคน ยานพาหนะขนส่งและอุปกรณ์ จัดเตรียมเอกสารการขนส่งสินค้า รวบรวมข้อมูลการขนส่งสินค้า ประสานงานกับพนักงานขับรถ ขนถ่ายสินค้าขึ้นยานพาหนะและจัดวาง ส่งมอบสินค้าตามสถานที่จัดส่งและบันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะและความสำเร็จการส่งสินค้า16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินความสามารถในการบริหารต้นทุนขนส่งตามแผนการขนส่งสินค้า

   (1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

   (2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

   (3) การสัมภาษณ์

2. เครื่องมือประเมินสามารถในการควบคุมการดำเนินการขนส่งสินค้าตามเงื่อนไขของลูกค้า

   (1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

   (2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

   (3) การสัมภาษณ์

3. เครื่องมือประเมินสามารถในการประสานข้อมูลลูกค้าหากมีความล่าช้าในการขนส่งสินค้าทางถนน

   (1) ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

   (2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 
ยินดีต้อนรับ