คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพนักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพนักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพนักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ชั้น 3 ควรประกอบไปด้วย ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการปฏิบัติงานทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทักษะการใช้เครื่องมือตรวจประเมินยานพาหนะและอุปกรณ์ จัดเตรียมเอกสารการจัดส่ง เรียกดูและบันทึกข้อมูลการขนส่งและเงื่อนไขการขนส่งจากระบบสารสนเทศ ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการขนส่ง ทักษะในการขับและควบคุมยานพาหนะและทักษะการใช้เครื่องมือตรวจประเมินยานพาหนะและอุปกรณ์และควบคุมดูแลการนำสินค้าขึ้นหรือลง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ นักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ชั้น 3 นั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1) เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนนไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2) ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการขนส่ง และการขับรถขนส่ง และ
3) มีใบอนุญาตขับรถขนส่งสาธารณะ (ทบ 2 ขึ้นไป) และ
4) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ อาชีพนักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ชั้น 3 จำนวน 2 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะ 040109 - 040110

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการขนส่งทางถนน สาขาการวิเคราะห์การขนส่งสินค้าทางถนน และปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนนโดยใช้เทคโนโลยี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-TRM-3-026ZB เตรียมความพร้อมปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี
LOG-TRM-3-027ZB ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ