Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพนักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ตรวจสอบการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี
1
2
3
4
5
6
7
ควบคุมการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี
8
9
10
จัดการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับขนส่งสินค้าทางถนน
11
12
วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ
13
14
15
16
17

ยินดีต้อนรับ