คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน จัดหาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน วิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน วางแผนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน ออกแบบการประยุกต์เทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน วางแผนกำลังคนในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน วางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน วางแผนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน และวางแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนน โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
    1. สามารถการวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดวิธีการในการบริหารงาน
    2. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล
    3. มีความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแลผู้ร่วมงานประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย
    4. สามารถบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้คำปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ
    5. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในสาขาอาชีพ
    6. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล
    7. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ
    8. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานอย่างน้อย 2 ปี และประสบการณ์ในวิชาชีพ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 5 ปี
    2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
    3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 6 อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    บุคคลในอาชีพขนส่งสินค้าทางถนน เช่น เช่น ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ และรองผู้จัดการทั่วไป เป็นต้น
    1324   ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-TRM-6-024ZB จัดการขนส่งสินค้า
LOG-TRM-6-025ZB รับส่งสินค้าให้กับลูกค้า
LOG-CMCK-412A วิเคราะห์การขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-HYWS-417A จัดการเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0006-A : สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

ยินดีต้อนรับ