คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน  พัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ทำประกันภัยการขนส่งสินค้าทางถนน จัดทำสัญญาการว่าจ้างการขนส่งสินค้า บริหารจัดการคุณภาพในการให้บริการ บริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ บริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการบริหารงบประมาณ และจัดการบุคลากรในการขนส่งสินค้าทางถนน โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้

1. สามารถการวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดวิธีการในการบริหารงาน

2. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล

3. สามารถบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาที่คาดการณ์ไม่ได้ การให้ความเห็นแก่สังคมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องในงานอาชีพ

4. สามารถบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

5. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในสาขาอาชีพ

6. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ

7. สามารถค้นคว้า วิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในอาชีพ  

      8. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานอย่างน้อย 3 ปี และประสบการณ์ในวิชาชีพ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 7 ปี

2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน

      3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 7 อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในอาชีพขนส่งสินค้าทางถนน เช่น ผู้จัดการอาวุโส ผู้อำนวยการ ผู้จัดการทั่วไป และกรรมการผู้จัดการ เป็นต้น

      1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-TRM-7-039ZB บริหารเครือข่ายในงานขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRM-7-040ZB บริหารความเสี่ยงขององค์กรในงานขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRM-7-041ZB บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ