หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารความเสี่ยงขององค์กรในงานขนส่งสินค้าทางถนน

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-TRM-7-040ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารความเสี่ยงขององค์กรในงานขนส่งสินค้าทางถนน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    บุคคลที่ทำหน้าที่บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำประกันภัยการขนส่งสินค้าทางถนน และการจัดทำสัญญาการว่าจ้างการขนส่งสินค้า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
210181 ทำประกันภัยการขนส่งสินค้าทางถนน 1.จัดเตรียมเอกสารประกอบการทำประกันภัยการขนส่งสินค้าทางถนน ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 210181.01
210181 ทำประกันภัยการขนส่งสินค้าทางถนน 2. คัดเลือกประเภทของสัญญาประกันภัยและคุณสมบัติผู้ให้บริการให้ครอบคลุมความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้าทางถนน 210181.02
210182 จัดทำสัญญาการว่าจ้างการขนส่งสินค้า 1.ศึกษาข้อมูลรายละเอียดของสัญญาการการว่าจ้างการขนส่งสินค้า(ข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญา) 210182.01
210182 จัดทำสัญญาการว่าจ้างการขนส่งสินค้า 2. ดำเนินการลงนามในสัญญาการว่าจ้างขนส่งสินค้าทางถนนอย่างครบถ้วน 210182.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการทำประกันภัยการขนส่งสินค้าทางถนน   1.1 สามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการทำประกันภัยการขนส่งสินค้าทางถนน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน   1.2 สามารถคัดเลือกประเภทของสัญญาประกันภัย และคุณสมบัติผู้ให้บริการให้ครอบคลุมความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้าทางถนน2. ปฏิบัติการจัดทำสัญญาการว่าจ้างการขนส่งสินค้า   2.1 สามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดของสัญญาการการว่าจ้างการขนส่งสินค้า   2.2 สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาการว่าจ้างขนส่งสินค้าทางถนนอย่างครบถ้วน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การบริหารความเสี่ยง2. การบริหารการขนส่ง3. การประกันภัยขนส่งสินค้าทางถนน4. จัดทำสัญญาการว่าจ้างการขนส่งสินค้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในงานขนส่งสินค้าทางถนน   2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมิน     ประเมินเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในงานขนส่งสินค้าทางถนน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้     2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

    ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ    การปฏิบัติบริหารความเสี่ยงขององค์กรในงานขนส่งสินค้าทางถนน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการทำประกันภัยการขนส่งสินค้าทางถนน และการจัดทำสัญญาการว่าจ้างการขนส่งสินค้า(ข) คำอธิบายรายละเอียด   1. การทำประกันภัยการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งการประกันภัยในการขนส่งสินค้ามีความสำคัญในการป้องกันความรับผิดของผู้ขนส่ง หรือความเสี่ยงภัยอันอาจมีขึ้นแก่ตัวสินค้าโดยผู้ซื้อหรือผู้ขายสินค้าซึ่ง จากขึ้นอยู่ว่ากรรมสิทธิและความเสี่ยงในตัวสินค้าตกอยู่แก่ฝ่ายใด อันจะต้องพิจารณาจากสัญญาการซื้อขาย โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการทำประกันภัยการขนส่งสินค้าทางถนน และกำหนดเลือกประเภทของสัญญาประกันภัย และคุณสมบัติผู้ให้บริการให้ครอบคลุมความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้าทางถนน   2. จัดทำสัญญาการว่าจ้างการขนส่งสินค้า หมายถึง สัญญาที่ผู้รับจ้างตกลงทำการงานสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้กับผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างตกลงให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จของงานนั้น สาระสำคัญของสัญญาจ้างทำของคือผลสำเร็จของงานที่จ้าง ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยในการทำสัญญาว่าจ้าง จะต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดของสัญญาการการว่าจ้างการขนส่งสินค้า (ข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญา) และดำเนินการลงนามในสัญญาการว่าจ้างขนส่งสินค้าทางถนนอย่างครบถ้วน      ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 587  "อันว่าจ้างทำของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น"


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A 


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A 


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน     1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย   2. แบบประเมินสัมภาษณ์   3. แบบประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน2. เครื่องมือการประเมิน   1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย  2. แบบประเมินสัมภาษณ์  3. แบบประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน           ยินดีต้อนรับ