หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารเครือข่ายในงานขนส่งสินค้าทางถนน

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-TRM-7-039ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารเครือข่ายในงานขนส่งสินค้าทางถนน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    บุคคลที่ทำหน้าที่บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน  การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร และการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
210171 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน 1. ดำเนินงานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน 210171.01
210171 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน 2.จัดทำรายงานการวางแผนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชนได้อย่างถูกต้อง 210171.02
210172 พัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร 1.สำรวจความรู้ภายในองค์กรขนส่งสินค้าทางถนนอย่างครบถ้วน 210172.01
210172 พัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร 2. จัดการความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 210172.02
210173 ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ 1.สร้างความเข้าใจกับสมาชิกในองค์กรในการเข้าร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ 210173.01
210173 ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ 2.จัดกิจกรรมให้บุคลากรเข้าร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารงานธุรกิจ 210173.02
210173 ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ 3. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาการทำงานขององค์กรในเครือข่ายให้มีต้นทุนที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน 210173.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน   1.1 สามารถดำเนินงานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน   1.2 สามารถจัดทำรายงานการวางแผนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชนได้อย่างถูกต้อง2. ปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร   2.1 สามารถสำรวจความรู้ภายในองค์กรขนส่งสินค้าทางถนนอย่างครบถ้วน   2.2 สามารถจัดการความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ3. ปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์   3.1 สามารถสร้างความเข้าใจกับสมาชิกในองค์กรในการเข้าร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์   3.2 สามารถจัดกิจกรรมให้บุคลากรเข้าร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารงานธุรกิจ   3.3 สามารถสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการทำงานขององค์กรในเครือข่ายให้มีต้นทุนที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เทคนิคการประสานงาน2. การพัฒนาองค์ความรู้3. การบริหารเครือข่ายในงานขนส่งสินค้าทางถนน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)  1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเครือข่ายในงานขนส่งสินค้าทางถนน  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมิน     ประเมินเกี่ยวกับการบริหารเครือข่ายในงานขนส่งสินค้าทางถนน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน     1. พิจารณาหลักฐานความรู้         2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ    การบริหารเครือข่ายในงานขนส่งสินค้าทางถนน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร และการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์(ข) คำอธิบายรายละเอียด    1. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน ซึ่งหน่วยงาน หมายถึง กลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อดำเนินการในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ในการรวมตัวจะต้องมีการจัดระเบียบการติดต่อ การแบ่งงานกันทำและต้องมีการประสานประโยชน์ของแต่ละบุคคลด้วย มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน มีการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มาร่วมปฏิบัติงาน หน่วยงาน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอาสาสมัคร เช่น มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิสายใจไทย สมาคมวิชาชีพ เป็นต้น ในการประสานงาน จะต้อง ดำเนินงานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน และจัดทำรายงานการวางแผนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน    2. การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร เป็นกระบวนการเพื่อรวบรวม และจัดเก็บความรู้ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะนำมาใช้ หรือถ่ายทอดให้กับบุคลากรภายในองค์กร อันจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน หรือเพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันในเชิงธุรกิจ โดยจะต้องทำการสำรวจความรู้ภายในองค์กรขนส่งสินค้าทางถนน และจัดการความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ    3. การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ เป็นการเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน การทำให้มีการติดต่อ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กัน โดยจะต้องสร้างความเข้าใจกับสมาชิกในองค์กรในการเข้าร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมให้บุคลากรเข้าร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารงานธุรกิจระชุมวมงบุคลากรรในการเข้าร่วมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการทำงานขององค์กรในเครือข่ายให้มีต้นทุนที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A 


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A 


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน    1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย  2. แบบประเมินสัมภาษณ์  3. แบบประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน2. เครื่องมือการประเมิน    1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย  2. แบบประเมินสัมภาษณ์  3. แบบประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน3. เครื่องมือการประเมิน     1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย   2. แบบประเมินสัมภาษณ์   3. แบบประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน      ยินดีต้อนรับ