Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 7


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
บริหารเครือข่ายในงานขนส่งสินค้าทางถนน
1
2
3
บริหารความเสี่ยงขององค์กรในงานขนส่งสินค้าทางถนน
4
5
บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน
6
7
8
9
10

ยินดีต้อนรับ