หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบการขนส่งสินค้าทางถนน

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-TRM-6-024ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบการขนส่งสินค้าทางถนน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / .2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน และจัดหาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
210011 ออกแบบปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน 1. กำหนดนโยบายการออกแบบปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 210011.01
210011 ออกแบบปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน 2.ควบคุมการออกแบบปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนนให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร 210011.02
210012 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน 1.กำหนดคู่มือการปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนนตามลักษณะงาน 210012.01
210012 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน 2 ออกแบบคู่มือการปฏิบัติงานการขนส่งสินค้าทางถนนตามลักษณะงาน 210012.02
210012 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน 3 ประเมินคู่มือการปฏิบัติงานการขนส่งสินค้าทางถนนจากผู้บริหารขององค์กร 210012.03
210013 จัดหาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน 1 วิเคราะห์คุณสมบัติผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างถูกต้องและครบถ้วน 210013.01
210013 จัดหาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน 2 ตรวจสอบรายงานการจัดหาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างถูกต้อง 210013.02
210013 จัดหาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน 3 นำเสนอรายงานการจัดหาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน 210013.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.ออกแบบปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน

        0.1 1. กำหนดนโยบายการออกแบบปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        0.2 2.ควบคุมการออกแบบปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนนให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

    1.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน

        0.3 1.กำหนดคู่มือการปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนนตามลักษณะงาน

        0.4 2 ออกแบบคู่มือการปฏิบัติงานการขนส่งสินค้าทางถนนตามลักษณะงาน

        0.5 3 ประเมินคู่มือการปฏิบัติงานการขนส่งสินค้าทางถนนจากผู้บริหารขององค์กร

    1.จัดหาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน

        0.6 1 วิเคราะห์คุณสมบัติผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างถูกต้องและครบถ้วน

        0.7 2 ตรวจสอบรายงานการจัดหาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างถูกต้อง

        0.8 3 นำเสนอรายงานการจัดหาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กระบวนการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานในการขนส่งสินค้าทางถนน

2. หลักการเรื่องการบริหารจัดการขนส่งสินค้าทางถนน

3. การบริหารความเสี่ยง14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย 

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย 

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย 

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ