หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-TRM-6-038ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    บุคคลที่ทำหน้าที่บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน และการออกแบบการประยุกต์เทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
210161 วางแผนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน 1.วิเคราะห์ความต้องการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งและยานพาหนะอย่างถูกต้องและครบถ้วน 210161.01
210161 วางแผนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน 2. วางแผนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งและยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ 210161.02
210161 วางแผนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน 3. นำเสนอรายงานการวางแผนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งและยานพาหนะ 210161.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการวางแผนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน   1.1 สามารถวิเคราะห์ความต้องการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งและยานพาหนะอย่างถูกต้องและครบถ้วน   1.2 สามารถวางแผนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งและยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ   1.3 สามารถนำเสนอรายงานการวางแผนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งและยานพาหนะ2. ปฏิบัติการออกแบบการประยุกต์เทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน   2.1 สามารถวิเคราะห์ออกแบบเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการขนส่ง   2.2 สามารถตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนนตามมาตรฐานการขนส่ง   2.3 สามารถรายงานการบริหารจัดการเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนนจัดทำอย่างครบถ้วน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การวางแผนจัดซื้อในงานขนส่งสินค้า2. หลักการหาข้อมูล และคุณสมบัติ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขนส่งสินค้าทางถนน3. การประยุกต์เทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน   2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ประเมินเกี่ยวกับการจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน  1. พิจารณาหลักฐานความรู้   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

    ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ    การปฏิบัติจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการวางแผนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน และการออกแบบการประยุกต์เทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน(ข) คำอธิบายรายละเอียด   1. การวางแผนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน หมายถึง การวางแผนความต้องการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางถนน เป็นการวางแผนความต้องการตามช่วงเวลา (Time Phase Requirement Planning) MRP โดยจะต้องวิเคราะห์ความต้องการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งและยานพาหนะ และวางแผนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งและยานพาหนะ รวมถึงการนำเสนอรายงานการวางแผนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนส่งและยานพาหนะ   2. การออกแบบการประยุกต์เทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถลดวงจรเวลาปฏิบัติการธุรกิจและโลจิสติกส์ เช่น การสั่งซื้อทาง EDI จะลดวงจรเวลา มีความถูกต้องสูง และใช้ทรัพยากรขององค์กรลดลง โดยจะต้องวิเคราะห์ออกแบบเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนนตามมาตรฐานการขนส่ง ตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนนตามมาตรฐานการขนส่ง และการรายงานการบริหารจัดการเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าทางถนน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A 


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A 


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน           1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย           2. แบบประเมินสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน2. เครื่องมือการประเมิน           1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย           2. แบบประเมินสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  ยินดีต้อนรับ