หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์การขนส่งสินค้าทางถนน

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-TRM-6-037ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์การขนส่งสินค้าทางถนน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    บุคคลที่ทำหน้าที่บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน  และการวิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
210111 ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน 1.ประเมินสภาพการปฏิบัติงานการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน 210111.01
210111 ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน 2.จัดทำเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน 210111.02
210111 ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน 3. นำเสนอแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนน 210111.03
210112 วิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน 1. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน 210112.01
210112 วิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน 2. ดำเนินการวิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน 210112.02
210112 วิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน 3. สรุปผลการวิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน 210112.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(ก) ความต้องการด้านทักษะ1. ปฏิบัติการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน    1.1 สามารถประเมินสภาพการปฏิบัติงานการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน    1.2 สามารถจัดทำเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน    1.3 สามารถนำเสนอแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนน  2. ปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน    2.1 สามารถจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน    2.2 สามารถดำเนินการวิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน    2.3 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

(ข) ความต้องการด้านความรู้1. หลักการวิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน2. การวางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน3. หลักการหาข้อมูล และคุณสมบัติ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขนส่งสินค้าทางถนน        4. ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การขนส่งสินค้าทางถนน   2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ประเมินเกี่ยวกับการวิเคราะห์การขนส่งสินค้าทางถนน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้     2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ   การปฏิบัติการวิเคราะห์การขนส่งสินค้าทางถนนผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน  และการวิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน(ข) คำอธิบายรายละเอียด  1. การประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน โดยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกำหนดที่ต้องการ โดยบริการนั้นสร้างความพอใจให้กับลูกค้า และมีต้นทุนการดำเนินงานที่เหมาะสมได้เปรียบคู่แข่งขัน ลูกค้ามีความพึงพอใจ และยอมจ่ายตามราคาเพื่อซื้อความพอใจนั้น ซึ่งมิใช่เรื่องที่ประเมินจากสิ่งของที่จับต้องได้ หรือเป็นรูปธรรมเพียงด้านเดียว แต่จะต้องนำปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นนามธรรมมาประกอบการพิจารณาด้วย จะต้องประเมินสภาพการปฏิบัติงานการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน  จัดทำเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน และนำเสนอแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนน 2. การวิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน เป็นการศึกษาการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน ตามกระบวนการวิเคราะห์ต่อประเด็นตามที่เกิดขึ้น ซึ่งถูกนำมาใช้ในการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับงาน เพื่อที่จะได้สารสนเทศของงานนั้นเพียงพอต่อการที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมอื่นในอนาคต โดยจะต้องจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน การดำเนินการวิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนนและสรุปผลการวิเคราะห์ผลการขนส่งและการกระจายสินค้าทางถนน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน           1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย           2. แบบประเมินสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน2. เครื่องมือการประเมิน           1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย           2. แบบประเมินสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิยินดีต้อนรับ