หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-TRM-6-025ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคนในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน การวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน การวางแผนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน และการวางแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
210021 วางแผนกำลังคนในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน 1.วิเคราะห์ข้อมูลแผนกำลังคนขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 210021.01
210021 วางแผนกำลังคนในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน 2. จัดทำแผนกำลังคนขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 210021.02
210021 วางแผนกำลังคนในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน 3. นำเสนอรายงานวางแผนกำลังคนในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน 210021.03
210022 วางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน 1.กำหนดแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง 210022.01
210022 วางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน 2. วางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง 210022.02
210022 วางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน 3.รายงานผลการตรวจสอบการวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง 210022.03
210023 วางแผนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน 1.ตรวจสอบการคัดเลือกประเภทของยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง 210023.01
210023 วางแผนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน 2.จัดทำรายงานผลการวางแผนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง 210023.02
210023 วางแผนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน 3. นำเสนอผลการใช้ยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง 210023.03
210024 วางแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนน 1.วิเคราะห์ข้อมูลแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 210024.01
210024 วางแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนน 2.จัดทำแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด 210024.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการวางแผนกำลังคนในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน                    1.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแผนกำลังคนขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน   1.2 สามารถจัดทำแผนกำลังคนขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน   1.3 สามารถนำเสนอรายงานวางแผนกำลังคนในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน2. ปฏิบัติการวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน   2.1 สามารถกำหนดแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง   2.2 สามารถวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง   2.3 สามารถรายงานผลการตรวจสอบการวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง3. ปฏิบัติการวางแผนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน   3.1 สามารถตรวจสอบการคัดเลือกประเภทของยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง   3.2 สามารถจัดทำรายงานผลการวางแผนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง   3.3 สามารถนำเสนอผลการใช้ยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง4. ปฏิบัติการวางแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนน   4.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน   4.2 สามารถจัดทำแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การวางแผนกำลังคนในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน2. การวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน3. การวางแผนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน4. คุณสมบัติ และประเภทของยานพาหนะขนส่ง5. การบริหารการขนส่ง6. การวางแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนน    7. การวางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน    8. การประกันภัยขนส่งสินค้าทางถนน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชี(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)  1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ประเมินเกี่ยวกับการออกแบบปฏิบัติงานในการขนส่งสินค้าทางถนน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน     1. พิจารณาหลักฐานความรู้          2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ   การปฏิบัติออกแบบการขนส่งสินค้าทางถนน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคนในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน การวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน การวางแผนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน และการวางแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนน(ข) คำอธิบายรายละเอียด  1. การวางแผนการขนส่ง (Transportation Planning) คือ กระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งในอนาคต ซึ่งมุ่งไปที่ประเด็นเกี่ยวกับความต้องการขนส่งในอนาคต ความสัมพันธ์ระหว่างระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการใช้พื้นที่ทางเศรษฐกิจ และการขนส่งทางเลือกสำหรับดำเนินการขนส่ง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องมาจากระบบขนส่ง และการลงทุนและบริหารองค์กรเพื่อดำเนินการตามแผนการขนส่ง เป็นต้น   2. การวางแผนกำลังคนในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลแผนกำลังคนขนส่งสินค้าทางถนน จัดทำแผนกำลังคนขนส่งสินค้าทางถนน นำเสนอรายงานวางแผนกำลังคนในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน   3. การวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องกำหนดแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน วางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน รายงานผลการตรวจสอบการวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน  4. การวางแผนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องตรวจสอบการคัดเลือกประเภทของยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน จัดทำรายงานผลการวางแผนยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนนนำเสนอผลการใช้ยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน 5. การวางแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนน จัดทำแผนการจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนนสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A 


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A 


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

       1. เครื่องมือการประเมิน           1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย           2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน    2. เครื่องมือการประเมิน           1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย           2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน    3. เครื่องมือการประเมิน           1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย           2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน      4. เครื่องมือการประเมิน           1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย           2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน    ยินดีต้อนรับ