คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           เป็นผู้มีความรู้ด้านเทคนิคการแก้ปัญหาเป็นผู้อำนวยการดับเพลิง หรือเป็นครูฝึกพนักงานดับเพลิงได้หน้าที่หลักคือ การเตรียมการจัดหา ความปลอดภัยในการดับเพลิง การเป็นครูฝึก เตรียมการจัดหาความปลอดภัยของทีม ป้องกันอันตรายของผู้อพยพและการดูแลบุคคลที่ประสบอันตราย หรือถูกคุกคามจากอัคคีภัย สั่งการควบคุมอัคคีภัยให้สงบลง รักษาทรัพย์สินในขณะปฏิบัติและหลังปฏิบัติการดับเพลิง

               ทักษะและความรู้ที่ต้องการ เป็นนักดับเพลิงที่ดี มีอำนาจหน้าที่ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย มีความรู้และประสบการณ์ในการดับเพลิง ทราบแผนผจญเพลิง มีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีและอันตรายในการผจญเพลิง สามารถเป็นครูฝึกทีมดับเพลิงได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 5 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ

2. มีประสบการณ์การดับเพลิงมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และ

3. มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

    3.1 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงหรือการป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นสูงหรือขั้นก้าวหน้า หลักสูตร การบัญชาการณ์สั่งการ (ICS)

    3.2 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเป็นครู หรือ การเป็นวิทยากร ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง เช่น วิทยากร/ครูฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยากร/ครูฝึกดับเพลิง เป็นต้น

4. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 5 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน.....13......หน่วยสมรรถนะ

5. ในกรณีที่ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับเดิม การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบตามเกณฑ์การปฏิบัติงานบางส่วน  หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานดับเพลิง พนักงานผจญเพลิง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้นำองค์กรหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย

หมายเหตุ :  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM-FIR-5-027ZB เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE - ชุดป้องกันร่างกายและอุปกรณ์ป้องกัน) และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการควบคุมและดับเพลิง
DPM-FIR-5-028ZB พิจารณาความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการควบคุมและดับเพลิง
DPM-FIR-5-029ZB วิเคราะห์ลักษณะและประเภทของเพลิง
DPM-FIR-5-030ZB แจ้งเตือนและแจ้งการอพยพออกจากพื้นที่เพลิงไหม้
DPM-FIR-5-031ZB วิเคราะห์ความรุนแรงของเพลิงตามประเภทของเพลิง
DPM-FIR-5-032ZB จัดทีมปฏิบัติการผจญเพลิง
DPM-FIR-5-033ZB ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ
DPM-FIR-5-034ZB ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงตามความรุนแรงชนิดต่างๆ
DPM-FIR-5-035ZB การตรวจสอบภายหลังการดับเพลิงเสร็จสิ้น
DPM-FIR-5-036ZB พิจารณาสาเหตุและค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
DPM-FIR-5-037ZB จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีปริมาณเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
DPM-FIR-5-038ZB จัดเตรียมบุคลากร และการควบคุม ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
DPM-FIR-5-039ZB ดำเนินการฝึกอบรมนักดับเพลิง
DPM-FIR-5-040ZB ปรับปรุงหลักสูตรการดับเพลิงให้เป็นปัจจุบัน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0244-A : ศูนย์ฝึกดับเพลิง/กู้ภัย กาญจนบุรี เทรนนิ่ง อะคาเดมี่ โดย บริษัท กาญจนบุรี เทรนนิ่ง จำกัด
CB-0254-A : ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย คลองหลวงแพ่ง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอชเอ็น. ไฟร์ เทรนนิ่ง เซอร์วิส
CB-0245-A : ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์ แอนด์ เรสคิว โดย บริษัท ซีเคเค ไฟร์ – เรสคิว เทรนนิ่ง จำกัด

ยินดีต้อนรับ