คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM-FIR-5-027ZB เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE - ชุดป้องกันร่างกายและอุปกรณ์ป้องกัน) และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการควบคุมและดับเพลิง
DPM-FIR-5-028ZB พิจารณาความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการควบคุมและดับเพลิง
DPM-FIR-5-029ZB วิเคราะห์ลักษณะและประเภทของเพลิง
DPM-FIR-5-030ZB แจ้งเตือนและแจ้งการอพยพออกจากพื้นที่เพลิงไหม้
DPM-FIR-5-031ZB วิเคราะห์ความรุนแรงของเพลิงตามประเภทของเพลิง
DPM-FIR-5-032ZB จัดทีมปฏิบัติการผจญเพลิง
DPM-FIR-5-033ZB ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ
DPM-FIR-5-034ZB ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงตามความรุนแรงชนิดต่างๆ
DPM-FIR-5-035ZB การตรวจสอบภายหลังการดับเพลิงเสร็จสิ้น
DPM-FIR-5-036ZB พิจารณาสาเหตุและค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
DPM-FIR-5-037ZB จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีปริมาณเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
DPM-FIR-5-038ZB จัดเตรียมบุคลากร และการควบคุม ติดตามการปฎิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
DPM-FIR-5-039ZB ดำเนินการฝึกอบรมนักดับเพลิง
DPM-FIR-5-040ZB ปรับปรุงหลักสูตรการดับเพลิงให้เป็นปัจจุบัน

ยินดีต้อนรับ