คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

         เป็นผู้มีความสามารถบัญชาการเหตุการณ์  ICS (Incident Command System)  ขั้นสูง ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการกู้ภัย เตรียมความพร้อมในการกู้ภัย  บันทึกความสามารถในการปฏิบัติงาน ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ในการกู้ภัย  บริหารและจัดการทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างครบถ้วนและจัดหาให้เพียงพอแก่การ ช่วยเหลือ  บูรณาการทรัพยากร อำนวยการฉุกเฉินในภาวะวิกฤติเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จัดโครงสร้างการจัดการเหตุการณ์ตามระบบ ICS เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้ความช่วยเหลือ กำกับดูแลการปฏิบัติการเข้าพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ประสบภัย กำกับดูแลเตรียมการเคลื่อนย้าย(Stabilization) เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อให้การรักษาพยาบาลอย่างปลอดภัย กำกับดูแลการส่งกำลังบำรุงผู้ประสบภัยและผู้เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทุกฝ่าย  กำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้ประสบภัยมิให้สูญหายหรือเสียหาย เตรียมการฝึกอบรมผู้ให้ความช่วยเหลือประสบภัยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

      1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัยขั้น 6 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าการศึกษาภาคบังคับ และ

       2. มีประสบการณ์การกู้ภัย ไม่น้อยกว่า 10 ปี และ มีประสบการณ์การกู้ภัยไม่น้อยกว่า 100 ครั้ง หรือผ่านการอบรมการกู้ภัยเกินกว่า 90 วันขึ้นไปจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง หรือมีความสามารถพิเศษเช่นด้านภาษา เครื่องจักรกล ระบบสื่อสาร/ดาวเทียม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ การใช้แผนที่และเข็มทิศ การควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ฯลฯ (ที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน) หรือ

        3. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 6 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน....4.......หน่วยสมรรถนะ

        4. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 6  สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 6 

        5. ในกรณีที่ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับเดิม การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบตามเกณฑ์การปฏิบัติงานบางส่วน  หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

        หัวหน้างานกู้ภัย  หัวหน้างานอาสาบรรเทาสาธารณภัย  ผู้บริหารงานกู้ภัย  

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM---6-009ZB บัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นสูง
DPM---6-009ZB บัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นกลาง
DPM---6-009ZB ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการกู้ภัย เตรียมความพร้อมในการกู้ภัย
DPM---6-009ZB ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นกลาง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ