คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           เป็นผู้มีความสามารถปฏิบัติการกู้ภัยขั้นกลาง  เข้าพื้นที่เพื่อค้นหา (Access) ในการปฏิบัติการกู้ภัยขั้นกลาง ปฏิบัติการค้นหา (Search and rescue) ผู้ประสบภัย ขั้นกลาง เตรียมเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่เกิดเหตุ   (stabilization) ขั้นกลาง ติดตามการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังพื้นที่คัดแยกของหน่วย กู้ชีพ ระดับกลาง ส่งกำลังบำรุงแก่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติการกู้ภัยขั้นกลาง ประเมินความต้องการการให้ความช่วยเหลือเพื่อพิจารณาวิธีการให้ความช่วยเหลือ ขั้นกลาง สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการกู้ภัยได้ ใช้เทคนิคพิเศษได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

       1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ขั้น 4 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าการศึกษาภาคบังคับ และ

       2. มีประสบการณ์การกู้ภัยไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ ไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง หรือผ่านการอบรมการกู้ภัยไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง หรือมีความสามารถพิเศษเช่นด้านภาษา เครื่องจักรกล ระบบสื่อสาร/ดาวเทียม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ การใช้แผนที่และเข็มทิศ การควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ฯลฯ (ที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน)

      3. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย  ขั้น 4 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน......2.....หน่วยสมรรถนะ

      4. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 4 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 4 

      5. ในกรณีที่ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับเดิม การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบตามเกณฑ์การปฏิบัติงานบางส่วน  หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)    

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานกู้ภัย พนักงานรักษาความปลอดภั

หมายเหตุ :  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM---4-009ZB ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นกลาง
DPM---4-009ZB การบัญชาการ เหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0244-A : ศูนย์ฝึกดับเพลิง/กู้ภัย กาญจนบุรี เทรนนิ่ง อะคาเดมี่ โดย บริษัท กาญจนบุรี เทรนนิ่ง จำกัด
CB-0245-A : ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์ แอนด์ เรสคิว โดย บริษัท ซีเคเค ไฟร์ – เรสคิว เทรนนิ่ง จำกัด

ยินดีต้อนรับ