คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

              เป็นผู้มีความสามารถเข้าพื้นที่เพื่อค้นหา (Access) ในการปฏิบัติการกู้ภัยขั้นต้นปฏิบัติการค้นหา (Search and rescue) ผู้ประสบภัย ขั้นต้น เตรียมเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่เกิดเหตุ   (stabilization) ขั้นต้น  ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังพื้นที่คัดแยกของหน่วยกู้ชีพระดับต้น ส่งกำลังบำรุงแก่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติการกู้ภัยขั้นต้น ประเมินความต้องการการให้ความช่วยเหลือเพื่อพิจารณาวิธีการให้ความช่วยเหลือขั้นต้น ใช้เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยได้ ใช้เทคนิคพิเศษในการกู้ภัยได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

      1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 3 เป็นผู้สำเร็จศึกษาไม่น้อยกว่าการศึกษาภาคบังคับ และ

       2. มีประสบการณ์การกู้ภัยมาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือไม่น้อยกว่า10 ครั้ง หรือผ่านการอบรมหลักสูตรการกู้ภัยจำนวนไม่น้อยกว่า 15 วัน จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง หรือมีความสามารถพิเศษเช่น ภาษา เครื่องจักรกล ระบบสื่อสาร/ดาวเทียม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ การใช้แผนที่และเข็มทิศ การควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ฯลฯ (ที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน)

        3. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 3 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน...2....หน่วยสมรรถนะ

        4. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 3 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัยระดับ 3

        5. ในกรณีที่ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับเดิม การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบตามเกณฑ์การปฏิบัติงานบางส่วน  หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานกู้ภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย

หมายเหตุ :  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM---3-009ZB การบัญชาการ เหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นต้น
DPM-TMZX-062A ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0244-A : ศูนย์ฝึกดับเพลิง/กู้ภัย กาญจนบุรี เทรนนิ่ง อะคาเดมี่ โดย บริษัท กาญจนบุรี เทรนนิ่ง จำกัด
CB-0245-A : ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์ แอนด์ เรสคิว โดย บริษัท ซีเคเค ไฟร์ – เรสคิว เทรนนิ่ง จำกัด

ยินดีต้อนรับ