คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีความรู้และทักษะต่อการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ชั้น 4 ได้ทุกหน่วยสมรรถนะ (01PR41 01PR42 และ01PR43) และสามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Differential pressure (at High static line pressure ) โดยใช้ Dead-weight tester เป็นเครื่องมือมาตรฐาน หรือ สามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Dead weight tester (Method B) โดยใช้ Dead weight tester เป็นเครื่องมือมาตรฐาน สามารถวางแผนการปฏิบัติงานและบริหารจัดการงานห้องปฏิบัติการด้านความดัน มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหา สามารถออกแบบและพัฒนา ระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านความดัน ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์

          2. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงาน 7 ปี หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน โดยหลักฐานต้องออกให้โดยหน่วยงานนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น สถานประกอบการ ส่วนราชการ เป็นต้น และมีอายุไม่เกิน 3 ปีจนถึงวันที่ขอสมัคร เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ชั้น 5 หรือ

          3. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความรู้ประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ชั้น 5 โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

          4. ผู้สมัครต้องได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ชั้น 4 ครบทุกหน่วยสมรรถนะทางเลือก

          5. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ชั้น 5 โดยต้องมีแฟ้มสะสมผลงานมาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ชั้น 5

          6. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันชั้น 5 ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันชั้น 5 ทั้งหมด 6 หน่วยโดยเป็นหน่วยสมรรถนะบังคับ5หน่วยและหน่วยสมรรถนะทางเลือก อย่างน้อย 1 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TAA-PTIE-150B บริหารจัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
TAA-DZIL-151B พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม มาตรฐานนานาชาติ
TAA-VXCQ-142B ออกแบบและพัฒนาระบบ การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน
TAA-BKGT-143B ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน
TAA-WFIN-144B ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน
TAA-RECJ-140B สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Differential pressure (at High static line pressure )
TAA-IFSV-141B สอบเทียบเครื่องมือด้านความดันประเภท Dead weight tester (Method B)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ