คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีความรู้ ทักษะทางความคิด และปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ชั้น 4 ได้แก่ การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Bourdon tube pressure gauge, Electrical pressure gauge, Pressure Transducer/ Pressure module, Pressure calibrator, Barometer และ Pressure transmitter โดยใช้ Dead-weight tester เป็นเครื่องมือมาตรฐาน และสามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Differential pressure (at ambient pressure) โดยใช้ Differential Pressure calibrator เป็นเครื่องมือมาตรฐาน หรือสามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Dead weight tester (Method A) โดยใช้ Dead weight tester เป็นเครื่องมือมาตรฐาน มีความรู้เกี่ยวกับการทวนสอบการวิเคราะห์ความถูกต้องของผลการวัด และเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ สามารถตรวจสอบใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน จัดทำเอกสารขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบด้านความดันแก่ผู้อื่นได้ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์

          2. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน โดยหลักฐานต้องออกให้โดยหน่วยงานนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น สถานประกอบการ ส่วนราชการ เป็นต้น และมีอายุไม่เกิน 3 ปีจนถึงวันที่ขอสมัคร เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ชั้น 2 หรือ

          3. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความรู้ประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ชั้น 4 โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

          4. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ชั้น 4 โดยต้องมีแฟ้มสะสมผลงานมาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ชั้น 4

          5. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันชั้น 4 ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันชั้น 4 ทั้งหมด 6 หน่วยโดยเป็นหน่วยสมรรถนะบังคับ5หน่วยและหน่วยสมรรถนะทางเลือก อย่างน้อย 1 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TAA-WYIY-149B ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
TAA-JIDT-137B วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน
TAA-GOLO-138B จัดทำขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน
TAA-LJOQ-139B ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน
TAA-RHJS-134B สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันโดยใช้ Dead-weight tester
TAA-PSHQ-135B สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Differential pressure (at ambient pressure)
TAA-UEYP-136B สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Dead weight tester (Method A)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ