คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ชั้น 3 ได้แก่ การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Pressure TransducerหรือPressure module หรือ Pressure calibrator โดยใช้ Test gauge, Electrical pressure gauge หรือ Pressure calibrator เป็นเครื่องมือมาตรฐาน และการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Barometer โดยใช้ Test gauge, Electrical pressure gauge หรือ Pressure calibrator เป็นเครื่องมือมาตรฐาน หรือ การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Pressure transmitter โดยใช้ Test gauge, Electrical pressure gauge หรือ Pressure calibrator เป็นเครื่องมือมาตรฐาน มีกระบวนการคิดและสามารถปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถจัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบ สามารถทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดที่ใช้งานการสอบเทียบด้านความดัน สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันแก่ผู้อื่นได้ รวมถึงสามารถปฏิบัติตามและเข้าใจข้อกำหนดระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการสอบเทียบตลอดจนแก้ปัญหาที่พบเป็นประจำ ประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐาน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์

          2. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน โดยหลักฐานต้องออกให้โดยหน่วยงานนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น สถานประกอบการ ส่วนราชการ เป็นต้น และมีอายุไม่เกิน 3 ปีจนถึงวันที่ขอสมัคร เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ชั้น 2 หรือ

          3. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความรู้ประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ชั้น 3 โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

          4. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ชั้น 3 โดยต้องมีแฟ้มสะสมผลงานมาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ชั้น 3

          5. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันชั้น 3 ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันชั้น 3 ทั้งหมด 7 หน่วยโดยเป็นหน่วยสมรรถนะบังคับ 6 หน่วยและหน่วยสมรรถนะทางเลือก อย่างน้อย 1 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TAA-FCST-147B ประเมินและหาค่าความไม่แน่นอนของการวัด
TAA-FUNZ-148B ปฏิบัติตามข้อกำหนด ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
TAA-NJMX-131B จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน
TAA-NFBT-132B ทวนสอบความถูกต้องของผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดมาตรฐานด้านความดัน
TAA-QPMF-133B ให้คำแนะนำการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันแก่ผู้รับบริการ
TAA-XGMG-128B สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Pressure Transducerหรือ Pressure module
TAA-RABZ-129B สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Barometer
TAA-JDOK-130B สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Pressure transmitter
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0347-A : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ยินดีต้อนรับ