คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้และทักษะต่อการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน สามารถวางแผนการปฏิบัติงานและบริหารจัดการงานห้องปฏิบัติการด้านมวลมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาสามารถออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบด้านมวล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมวลถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีประสบการณ์ทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ชั้น 4 ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ชั้น 4 และ 2. ได้คะแนนรวมในการทดสอบสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ชั้น 5 ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
01A51 บริหารจัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
01A52 พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานนานาชาติ
01M51 ออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบด้านมวล
01M52 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านมวล
01M53 ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านมวล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ