คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงานสอบเทียบด้านมวล มีกระบวนการคิดและสามารถปฏิบัติงานที่หลากหลาย มีความรู้ความสามารถสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบ สามารถทวนสอบเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดที่ใช้ในงานสอบเทียบด้านมวล สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบเทียบด้านมวลแก่ผู้อื่นได้ รวมถึงสามารถปฏิบัติตามและเข้าใจข้อกำหนดระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตลอดจนแก้ปัญหาที่พบเป็นประจำ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีประสบการณ์ทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ชั้น 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ชั้น 2 และ 2. ได้คะแนนรวมในการทดสอบสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ชั้น 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
01A31 ประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด
01A32 ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
01M31 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวลขั้นกลาง
01M32 จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบด้านมวล
01M33 ทวนสอบความถูกต้องของมาตรฐานอ้างอิงด้านมวล
01M34 ให้คำแนะนำการสอบเทียบด้านมวลแก่ผู้รับบริการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0092-A : สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย
CB-0347-A : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ยินดีต้อนรับ