คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสอบเทียบด้านมวลตามที่กำหนดไว้ความสามารถในการใช้งาน บำรุงรักษาตุ้มน้ำหนัก เครื่องชั่งและเครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อมปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องชั่งสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้เข้ารับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 2. มีประสบการณ์ทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพในสาขาผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวลไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง และมีประสบการณ์จากการฝึกหรือปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวของไม่น้อยกว่า200 ชั่วโมงหรือ 4. เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อกับอาชีพนี้ และ 5. ผ่านการประเมินสมรรถนะของคุณวุฒิผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ชั้น 2

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
01A21 ระบบมาตรวิทยาเบื้องต้น
01A22 ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี
01M21 ใช้เครื่องมือวัดด้านมวล
01M22 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวลขั้นต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0092-A : สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย
CB-0347-A : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ยินดีต้อนรับ