คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงานการสอบเทียบด้านไฟฟ้ามีกระบวนการคิดและสามารถปฏิบัติงานที่หลากหลายมีความรู้ความสามารถสอบเทียบสอบเทียบเครื่องมือวัดความเป็นฉนวน และ/หรือเครื่องกำเนิดความถี่ (Function Generator) พร้อมทั้งออกรายงานผลการสอบเทียบจัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบสามารถทวนสอบเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดที่ใช้ในงานการสอบเทียบด้านมวลสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบเทียบด้านไฟฟ้าแก่ผู้อื่นได้ รวมถึงสามารถปฏิบัติตามและเข้าใจข้อกำหนดระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการสอบเทียบตลอดจนแก้ปัญหาที่พบและประยุกต์ใช้ทฤษฎีเครื่องมือและข้อมูลพื้นฐาน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีประสบการณ์ทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าชั้น 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ด้านไฟฟ้าชั้น 2 และ 2. ได้คะแนนรวมในการทดสอบสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ชั้น 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
01A31 ประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด
01A32 ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
01E31 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าขั้นกลาง
01E32 จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า
01E33 ทวนสอบความถูกต้องของมาตรฐานอ้างอิงด้านไฟฟ้า
01E34 ให้คำแนะนำการสอบเทียบด้านไฟฟ้าแก่ผู้รับบริการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ