คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้และทักษะทางความคิดและปฏิบัติงานสอบเทียบด้านที่หลากหลายมีความรู้เกี่ยวกับการทวนสอบการวิเคราะห์ความถูกต้องของผลการวัดและมาตรฐานอ้างอิงที่ใช้สามารถตรวจสอบใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า จัดทำเอกสารขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการรับรองตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบด้านไฟฟ้าแก่ผู้อื่นได้ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีประสบการณ์ทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ชั้น 3 และ 2. ได้คะแนนรวมในการทดสอบสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ชั้น 4 ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
01A41 ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
01E41 วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า
01E42 กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบด้านไฟฟ้า
01E43 ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบด้านไฟฟ้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ