คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสอบเทียบด้านไฟฟ้าตามที่กำหนดไว้ความสามารถในการใช้งานดูแลรักษาและเครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อมปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ (Mett Meter) แคล้มมิเตอร์ (Clamp Meter) วัตต์มิเตอร์ (Watt Meter) และ/หรือ ออสซิสโลสโคป (Oscilloscope) สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้เข้ารับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 2. มีประสบการณ์ทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพในสาขาผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง และมีประสบการณ์จากการฝึกหรือปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวของไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง หรือ 4. เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้ และ 5. ผ่านการประเมินสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าชั้ น 201A2

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
01A21 ระบบมาตรวิทยาเบื้องต้น
01A22 ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี
01E21 ใช้งานเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า
01E22 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าขั้นต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0092-A : สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ