คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้และทักษะต่อการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนสามารถวางแผนการปฏิบัติงานและบริหารจัดการงานห้องปฏิบัติการด้านไฟฟ้ามีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาสามารถออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบด้านไฟฟ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านไฟฟ้า ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีประสบการณ์ทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าชั้น 4 ไม่ น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ชั้น 4 และ 2. ได้คะแนนรวมในการทดสอบสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ชั้น 5 ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
01A51 บริหารจัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
01A52 พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานนานาชาติ
01E51 ออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบด้านไฟฟ้า
01E52 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านไฟฟ้า
01E53 ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ