คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้สนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้สนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพการให้บริการสนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ที่ทำงานตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจำ ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน โดยมีความสามารถในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน สามารถให้คำแนะนำคุณสมบัติและการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นตามคู่มือการใช้งาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้สนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ระดับ 2

          - มีประสบการณ์ทำงานด้านสนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า
1 ปี

          - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ในด้านสนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม หรือที่เกี่ยวข้อง หรือ

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้สนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ระดับ 2

          - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้สนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ระดับ 2 จำนวน 3 หน่วย

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          พนักงานขายด้านไอที แนะนำบริการและบริการคอมพิวเตอร์ ผู้ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ขั้นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-FRYQ-102B ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
ICT-IXOO-103B ให้คำแนะนำคุณสมบัติและการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
ICT-KHPV-104B แก้ปัญหาเบื้องต้นตามคู่มือการใช้งาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ