คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้สนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้สนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการให้บริการและสนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ที่สามารถประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงานภายใต้การแนะแนวจากหัวหน้างาน โดยมีสมรรถนะด้านการให้บริการและสนับสนุนด้านไอที ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล วิชาชีพ สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้สนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ระดับ 3   

          - มีประสบการณ์ทำงานด้านสนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า2 ปี หรือ

          - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในด้านสนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม หรือที่เกี่ยวข้อง

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล วิชาชีพ สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้สนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ระดับ 3   

          - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้สนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ระดับ 3 จำนวน 2 หน่วย

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          พนักงานขายด้านไอที แนะนำบริการและบริการคอมพิวเตอร์ ผู้ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ขั้นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-PIHA-105B ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
ICT-AYCL-106B แก้ปัญหาเบื้องต้นตามคู่มือการใช้งาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ