หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-PIHA-105B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพผู้สนับสนุนด้านไอที สําหรับธุรกิจขนาดย่อม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน เป็นผู้ที่สามารถวางแผนและเตรียมการสำหรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ ทดสอบการทำงานของระบบ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
          ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
2434 ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์3511 ช่างเทคนิคปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3512 ช่างเทคนิคให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร7422 ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30601.01 วางแผนและเตรียมการสำหรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 1.1 วางแผนและเตรียมการติดตั้งตามความต้องการของลูกค้า 30601.01.01 120130
30601.01 วางแผนและเตรียมการสำหรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 1.2 เลือกและตรวจสอบวัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องมือวัดที่จำเป็นในการทำงาน 30601.01.02 120131
30601.01 วางแผนและเตรียมการสำหรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 1.3 ตรวจสอบการเตรียมการทั้งหมด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 30601.01.03 120132
30601.02 ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ 2.1 ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ตามความต้องการของลูกค้า 30601.02.01 120125
30601.02 ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ 2.2 เปลี่ยนแปลงการติดตั้งและหรือการเชื่อมต่อระบบและอุปกรณ์ ตามความต้องการของลูกค้า 30601.02.02 120126
30601.02 ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ 2.3 ตรวจสอบคุณภาพของการติดตั้ง ตามขั้นตอนที่กำหนด 30601.02.03 120127
30601.03 ทดสอบการทำงานของระบบ 3.1 ทดสอบการทำงานของระบบ 30601.03.01 120119
30601.03 ทดสอบการทำงานของระบบ 3.2 ตรวจสอบระบบ และวงจรต่าง ๆ ตามวิธีการทดสอบของอุปกรณ์แต่ละชนิดที่กำหนด 30601.03.02 120120
30601.03 ทดสอบการทำงานของระบบ 3.3 ทดสอบชิ้นส่วน อุปกรณ์ และการเชื่อมต่อ ในการติดตั้งหรือบริการ ตามขั้นตอนการดำเนินงาน 30601.03.03 120121
30601.03 ทดสอบการทำงานของระบบ 3.4 วิเคราะห์และแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนการทดสอบหรือไม่เป็นตามเงื่อนไข ตามขั้นตอนที่กำหนด 30601.03.04 120122
30601.03 ทดสอบการทำงานของระบบ 3.5 ตรวจสอบขั้นสุดท้าย ตามขั้นตอนที่กำหนด โดยสอดคล้องกับความต้องการ 30601.03.05 120123
30601.03 ทดสอบการทำงานของระบบ 3.6 รายงานผลการทดสอบ ต่อบุคลากรและหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ 30601.03.06 120124

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ความสามารถในการวางแผนและเตรียมการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ตามความต้องการ2. ความสามารถในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ที่ถูกต้องตามความต้องการ โดยไม่มีความเสียหาย หรือมีผลต่อสภาพแวดล้อมหรือการบริการ3. ความสามารถในการตรวจสอบผลการติดตั้งและผลการทำงานของระบบที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ       

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ ระบบปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ซอฟแวร์ยูทิลิตี้2. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและเตรียมการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ตามความต้องการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน3. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามความต้องการโดยไม่มีความเสียหาย หรือการบริการ4. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบผลการติดตั้งและผลการทำงานของระบบที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการโดยสอดคล้องกับความปลอดภัยในการทำงาน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน          2. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          1. ผลจากการสอบข้อเขียน          2. ผลจากการสัมภาษณ์          3. ผลจากการสอบปฏิบัติ(ค) คำแนะนำในการประเมิน          ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง(ง) วิธีการประเมิน          1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร          2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)  คําแนะนํา          การปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงการวิเคราะห์และรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตามคู่มือการใช้งาน และสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่ได้แก้ไข        (ข)  คําอธิบายรายละเอียด          1. กฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ กฎหมายแรงงาน ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหรืออันตรายจากสถานที่ปฏิบัติงาน และกฎหมายสิ่งแวดล้อม          2. ความต้องการได้แก่ ใบสั่งงาน (Job orders) ใบสั่งจ้าง (Request Forms) ใบรายงานความต้องการ (Report sheets)          3. เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันดวงตา ดิจิทัลมัลติมิเตอร์ เครื่องมือ ปอกสาย คีมชนิดต่าง ๆ ไขควง หัวแร้งบัดกรี ประแจแบบต่าง ๆ เช่นประแจหกเหลี่ยม (0.05 –0.25 นิ้ว) ไฟฉาย เครื่องช่วยเสียบและถอดไอซี เครื่องเข้าหัวสาย RS232 RJ45 แหนบปลายแหลม สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เครื่องทดสอบระบบ LAN อุปกรณ์ย้ำหัวสายแบบหางปลา และอุปกรณ์ทางช่างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

วิธีการประเมินสามารถจําแนกได้ ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้
  1. สมรรถนะย่อย 30601.01 วางแผนและเตรียมการสำหรับการติดตั้ง ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน

  2. สมรรถนะย่อย 30601.02 ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน

  3. สมรรถนะย่อย 30601.03 ทดสอบการทำงานของระบบ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงานยินดีต้อนรับ