คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

1. ความรู้และทักษะภาษาไทย

1.1 สื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้ดี

1.2 มีความรู้เรื่องลักษณะภาษาไทยเบื้องต้น

1.3 มีความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรมไทยเบื้องต้น

2. ทักษะการสอน

2.1 วางแผนการจัดการเรียนการสอน สามารถวางแผนการเรียนการสอนรายคาบให้สอดคล้องกับเนื้อหาหรือบทเรียน (ของรายวิชา) ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอนหรือแหล่งการเรียน รวมทั้งการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ มีการกำหนดกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาเป็นสำคัญ ซึ่งมีความเหมาะสมกับวัยหรือระดับภาษาของผู้เรียน

2.2 ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน สามารถปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด มุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และได้ลงมือฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการสอนหรือแหล่งการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ สร้างแรงจูงใจและบรรยากาศในการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ นำความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตรงตามวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับวัยหรือระดับภาษาของผู้เรียน

3. พัฒนาตนเอง

คิดไตร่ตรองเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงของตนเอง และวางแผนการพัฒนาตนเองในทางวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. ผู้เข้ารับการประเมินชาวไทย   1.1 มีสัญชาติไทย   1.2 มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป   1.3 มีคุณสมบัติเพิ่มเติมในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้   1.3.1 มีประสบการณ์ทางการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง (โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือองค์กร หรือบุคคลที่สามารถอ้างอิงได้)   1.3.2 สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาไทยหรือวิชาโทภาษาไทยหรือวิชาเลือกเสรีภาษาไทย รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า ๒ วิชา   1.3.3 ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติในสถาบันการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา   1.3.4 ผ่านการอบรมการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง   1.3.5 ผ่านการอบรมความรู้ภาษาไทยไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 1.4 เป็นผู้ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี (โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือองค์กรต้นสังกัด หรือบุคคลที่สามารถอ้างอิงได้)

2. ผู้เข้ารับการประเมินชาวต่างชาติ   2.1 มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป   2.2 ผ่านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศของสถาบันภาษาไทยสิรินธร (CU-TFL) ครบทั้ง 4 ทักษะ ระดับ Advanced ขึ้นไป หรือผ่านการสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ 4 เทียบมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป ทุกทักษะ หรือมีประสบการณ์การสอนภาษาไทยไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง (โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรต้นสังกัด)   2.3 มีคุณสมบัติเพิ่มเติมในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้   2.3.1 สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาไทย หรือสาขาการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ หรือสาขาการสอนภาษาต่างประเทศ หรือภาษาที่สอง หรือศึกษาภาษาไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 8 รายวิชา 2.3.2 ผ่านการอบรมความรู้ภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (หลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยในการอบรมเท่านั้น) ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 2.4 วีซ่าไม่หมดอายุ ณ วันที่เข้ารับการประเมิน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติหมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ILS-IED-3-101ZA ใช้ภาษาไทยสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ILS-IED-3-102ZA มีความรู้เรื่องลักษณะภาษาไทยเบื้องต้น
ILS-IED-3-103ZA มีความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรมไทยเบื้องต้น
ILS-IED-3-104ZA วางแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารรายคาบ
ILS-IED-3-105ZA ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ILS-IED-3-106ZA พัฒนาบทบาทในวิชาชีพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ