คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

1. ความรู้และทักษะภาษาไทย 1.1 สื่อสารภาษาไทยในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี 1.2 มีความรู้เรื่องลักษณะภาษาไทยในบริบทต่าง ๆ 1.3 มีความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรมไทยในบริบทต่าง ๆ 2. ทักษะการสอน 2.1 วางแผนการจัดการเรียนการสอน มีทักษะที่ชำนาญการในการวางแผนการเรียนการสอนรายคาบให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอนหรือแหล่งการเรียน รวมทั้งการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับผู้เรียน เนื้อหา และระยะเวลา  มีการกำหนดกิจกรรมแบบบูรณาการกับศาสตร์แขนงอื่น โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาและมีส่วนร่วมในการเรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งส่งเสริมทักษะการคิดที่มีความเหมาะสมกับวัยหรือระดับภาษาของผู้เรียน 2.2 ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน สามารถปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างชำนาญการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทักษะทางภาษา มุ่งให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง มีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน และส่งเสริมทักษะการคิด มีการใช้สื่อการสอนหรือแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจและบรรยากาศในการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดแทรกความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้หลากหลาย ตรงตามวัตถุประสงค์ และเหมาะสมกับวัยหรือระดับภาษาของผู้เรียน 3. พัฒนาตนเอง คิดไตร่ตรองเพื่อวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้อันนำไปสู่ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้สอนอื่น ๆ แล้วนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป

 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. ผู้เข้ารับการประเมินชาวไทย 1.1 มีสัญชาติไทย 1.2 มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป 1.3 มีคุณสมบัติเพิ่มเติมในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 1.3.1 มีประสบการณ์ทางการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง  (โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือองค์กร หรือบุคคลที่สามารถอ้างอิงได้) 1.3.2 สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาไทยหรือวิชาโทภาษาไทยหรือวิชาเลือกเสรีภาษาไทยรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 2 วิชา   1.3.3 ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติในสถาบันการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา 1.3.4 ผ่านการอบรมการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 1.3.5 ผ่านการอบรมความรู้ภาษาไทยไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 1.4 เป็นผู้ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี (โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรต้นสังกัด หรือบุคคลที่สามารถอ้างอิงได้) 2. ผู้เข้ารับการประเมินชาวต่างชาติ 2.1 มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 2.2 ผ่านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศของสถาบันภาษาไทยสิรินธร (CU-TFL) ครบทั้ง ๔ ทักษะ ระดับ Advanced ขึ้นไป หรือผ่านการสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ ๔ เทียบมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป ทุกทักษะ หรือมีประสบการณ์การสอนภาษาไทยไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชั่วโมง (โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรต้นสังกัด) 2.3 มีคุณสมบัติเพิ่มเติมในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้   2.3.1 สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาไทย หรือสาขาการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ หรือสาขาการสอนภาษาต่างประเทศ หรือภาษาที่สอง หรือศึกษาภาษาไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 8 รายวิชา 2.3.2 ผ่านการอบรมความรู้ภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (หลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยในการอบรมเท่านั้น) ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง 2.4 วีซ่าไม่หมดอายุ ณ วันที่เข้ารับการประเมิน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติหมายเหตุ :N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ILS-IED-4-107ZA ใช้ภาษาไทยสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
ILS-IED-4-108ZA มีความรู้เรื่องลักษณะภาษาไทยในบริบทต่าง ๆ
ILS-IED-4-109ZA มีความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรมไทยในบริบทต่าง ๆ
ILS-IED-4-110ZA วางแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารรายคาบอย่างชำนาญการ
ILS-IED-4-111ZA ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างชำนาญการ
ILS-IED-4-112ZA พัฒนาบทบาทในวิชาชีพอย่างชำนาญการ
ILS-IED-4-113ZA พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างชำนาญการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ