คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาเวียดนาม ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาเวียดนาม ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     ผู้สอนภาษาเวียดนามในชั้นคุณวุฒินี้ ต้องมีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ตามมาตรฐานข้อสอบมาตรฐานที่มีเกณฑ์การสอบทักษะภาษาเวียดนาม ที่ระดับ C1 สำหรับชาวไทย และที่ระดับ C2 สำหรับชาวต่างชาติ และมีระดับฝีมือในการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามได้อย่างมืออาชีพ รู้จักการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในรายคาบ มีความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการทักษะทางภาษา โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างผู้เรียน มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่เอื้อและส่งเสริมต่อการเรียนรู้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนรู้ได้ ใช้สื่อการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน และใช้ภาษาในสภาพจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง นำความรู้เนื้อหาวิชาด้านภาษาและวัฒนธรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยอิงหลักทางภาษาศาสตร์ ทฤษฎีทางภาษา และทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา มีการสอดแทรกวัฒนธรรมทางภาษาหรือประเพณีในการจัดการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างเชี่ยวชาญ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้และทักษะที่ต้องการวัดและวัดผลด้วยการปฏิบัติจริงของผู้เรียน มีการสะท้อนคิด และนำผลจากการสะท้อนคิดมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาบทบาทและความรู้ทางวิชาชีพของตนเอง โดยพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอยู่เป็นนิจด้วยการเข้าร่วมการอบรม การประชุมปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาภาษาเวียดนามหรือความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ แล้วนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของตน วางแผนแนวทางการพัฒนาตนเองได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาเวียดนาม ชั้น 5 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้          1.ผู้เข้ารับการประเมินชาวไทย 1.1 ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา   1.2 มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐานทักษะภาษาเวียดนาม (V-test) ที่ระดับ C1 ขึ้นไป   1.3 มีประสบการณ์ทางการสอนภาษาเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ อย่างน้อย 2 ปี (โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือสมาคมหรือชุมชนที่ผู้เข้ารับการประเมินมีประสบการณ์ปฏิบัติการสอนและสามารถนับสะสมประสบการณ์ได้) หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาเวียดนาม ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง   1.4 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่   1.4.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี   1.4.2 เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ   1.4.3 เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของอาชีพ 2. ผู้เข้ารับการประเมินชาวต่างชาติ   2.1 วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา   2.2 มีคะแนนสอบมาตรฐานทักษะภาษาเวียดนาม (V-test) ที่ระดับ C2 ขึ้นไป   2.3 มีประสบการณ์การสอนภาษาเวียดนามอย่างน้อย 2 ปี (โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือสมาคมหรือชุมชนที่ผู้เข้ารับการประเมินมีประสบการณ์ปฏิบัติการสอนและสามารถนับสะสมประสบการณ์ได้) หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง   2.4 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่   2.4.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี   2.4.2 เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 2.4.3 เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ ของอาชีพ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้สอนภาษาเวียดนามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หมายเหตุ : N/A : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ILS-IED-5-096ZA ใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในบริบทสังคม วิชาชีพ วิชาการทั้งในและนอกสาขาที่เชี่ยวชาญ
ILS-IED-5-097ZA วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบอย่างเชี่ยวชาญ
ILS-IED-5-098ZA ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารอย่างเชี่ยวชาญ
ILS-IED-5-099ZA พัฒนาบทบาทในวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญ
ILS-IED-5-100ZA พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ